Uczestnictwo w rajdzie może być niebezpieczne. Uczestnik bierze udział w imprezie na własne ryzyko. Każdy uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody na osobie i na mieniu, jakie powoduje sam lub używany przez niego pojazd.

I. Terminologia i definicje

 1. CHL: oznaczenie klasy samochodowej CHALLENGE
 2. ADV: oznaczenie klasy samochodowej ADVANCE
 3. NOL: oznaczenie dla klasy samochodowej NO LIMIT
 4. Impreza, Wyścig, Rajd, Zawody: Przeprawowe Mistrzostwa H6 PMO, zwane dalej Mistrzostwami. W wersji angielskiej nazywane H6 PMO Rally.
 5. Mistrzostwa: Przeprawowe Mistrzostwa H6 PMO. Słowo Mistrzostwa użyte w treści niniejszego Regulaminu odnosi się do dowolnej z ww. imprez w odniesieniu do której Regulamin jest w danym momencie stosowany.
 6. Punkt Kontroli Przejazdu(Start i Meta): oznaczone miejsce na trasie Imprezy, w którym Sędziowie dokonują podbicia Karty Drogowej oraz dokonywany jest wpis w systemie pomiarów elektronicznych..
 7. Między taśmami (MT): oznakowanie obszaru wyznaczającego trasę – cała trasa prowadzona jest miedzy taśmami (MT).
 8. Pętla: Trasa oznaczona z obu stron taśmami zaczynającymi się w miejscu oznaczonym tablicą START i kończącą tablicą META.
 9. Karta Drogowa: Karta przypięta do pojazdu i zaplombowana, na której przybijane są pieczątki dokumentujące przejazd kolejnych PKP
 10. Badania Kontrolne (BK): sprawdzenie zgodności stanu pojazdu i wyposażenia z wymogami regulaminowymi opisanymi w Warunkach Technicznych Regulaminu. Zaliczenie BK jest obowiązkowe, pod rygorem niedopuszczenia załogi do Imprezy. Podczas BK wymagana jest obecność członka załogi.
 11. Odprawa zawodników: spotkanie zawodników z Dyrektorem Rajdu, odbywające się przed startem do Imprezy.
 12. Strefa Serwisowa: strefa wyznaczona przez Organizatora do napraw pojazdów uczestników na trasie wyścigu. W strefie Serwisowej dozwolona jest wszelka pomoc zdefiniowana w rozdziale V jako „Obca Pomoc”.
 13. Limit Czasu Jazdy: czas trwania wyścigu, taki sam dla wszystkich uczestników, liczony od startu załogi do jego zakończenia, wynoszący 6 godzin, podzielona na dwa 3 godzinne etapy.

II. Informacje ogólne i organizacyjne

1. Informacje ogólne

 1. Mistrzostwa są Imprezą o charakterze integracyjno-rekreacyjnym. Celem Mistrzostw jest rywalizacja zawodników startujących samochodami terenowymi oraz wyłonienie najlepszych załóg Mistrzostw.
 2. Mistrzostwa składają się z czterech Imprez (Edycji, Rund)
 3. Dla potrzeb Regulaminu używane są nazwy: Przeprawowe Mistrzostwa H6 PMO, PMH6, Rajd, Impreza, Zawody, Edycja, Wyścig, a w wersjach obcojęzycznych H6 PMO Rally i tłumaczenia powstałe od tej frazy.
 4. Wszelkie informacje dotyczące Mistrzostw podawane są do publicznej wiadomości poprzez oficjalną stronę internetową Mistrzostw dostępną pod adresem internetowym https://pmh6.pl
 5. Nazwa H6 jest zastrzeżonym prawnie znakiem towarowym, którego właścicielem jest Xtreme Sports Sp. z o.o.

2. Wytyczne organizacyjne Mistrzostw

 1. Przeprawowe Mistrzostwa H6 PMO są własnością Xtreme Sports Sp. z o.o.
 2. Koordynator ds. Technicznych i Sportowych, Dyrektor Rajdu oraz Sędzia Główny wyznaczani przez Organizatora, w zakresie dotyczącym ich kompetencji, zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu tj. rozpatrywania – rozstrzygania wszelkich rozbieżności, wątpliwości, które mogą powstać przy stosowaniu i interpretowaniu niniejszego Regulaminu. Organizatorem Imprezy Przeprawowe Mistrzostwa H6 PMO jest: Xtreme Sports Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Księżycowej 12, 55-050 Sulistrowiczki KRS 0000940865
 3. Niniejszy Regulamin jest obowiązujący dla danych Mistrzostw od chwili ogłoszenia go na stronie internetowej imprezy.
 4. Załączniki do niniejszego Regulaminu, zgodnie z listą poniżej, są jego integralną częścią
 5. Lista załączników: Załącznik nr 1 Formularz protestu, Załącznik nr 2 Oświadczenie Uczestnika Mistrzostw
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez podania przyczyn za zwrotem dokonanej wpłaty.
 7. Organizator nie podnosi żadnej odpowiedzialności za koszty poniesione przez uczestników (przygotowanie pojazdu, przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie), a związane z odwołanym Rajdem.
 8. Organizator nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztu wpisowego, które wycofają się w czasie krótszym niż 30 dni od daty odbycia się edycji rajdu na którą byli zapisani.
 9. Organizator nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztów oraz kosztu wpisowego jeżeli rajd zostanie odwołony z powodu regulacji prawnych podyktowanych przez władze.

3. Uczestnicy

 1. Załogi muszą składać się z dwóch uczestników, tj. kierowcy i pilota. Do udziału w Mistrzostwach, jako kierowca będzie dopuszczona każda osoba fizyczna posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznym kategorii B ważnymi na terytorium Polski. Do udziału w Mistrzostwach jako drugi kierowca (pilot) będzie dopuszczona każda osoba – jeżeli drugi kierowca (pilot) będzie prowadził pojazd w trakcie imprezy, również musi posiadać odpowiednie uprawnienia.
 2. W trakcie trwania wyścigu istnieje możliwość zamiany miejsc przez kierowcę i pilota z zastrzeżeniem posiadania przez pilota uprawnień do kierowania pojazdem.
 3. Załogi/zawodnicy zobowiązani są do posługiwania się numerem startowym (nadanym przez Organizatora przed Rajdem, a który nadawany będzie poprzez losowanie w bazie rajdu) w celu ich identyfikacji podczas trwania Rajdu, a w szczególności załatwiając wszelkie formalności w Biurze Rajdu.

4. Odbiór administracyjny na rajdzie

Uczestnicy, których zgłoszenia zostały przyjęte do zawodów, zobowiązani są do przedłożenia w Biurze Rajdu następujących dokumentów do kontroli: prawa jazdy a pilot wariantowo dokumentu tożsamości, na żądanie Organizatora potwierdzenie opłacenia uczestnictwa w rajdzie, celem identyfikacji i kontroli aktualności i kompletności wpisów. Po pozytywnym odbiorze administracyjnym załogi otrzymują pakiet startowy.

5. Dokumenty oficjalne rajdu

 • Regulamin Mistrzostw
 • Komunikaty
 • Zezwolenia właścicieli terenów
 • Lista startowa
 • Wyniki oficjalne Rajdu
 • Tabela wymagań dla klas

III. Organizacja Mistrzostw

 1. Rajd ma charakter wielokrotnego pokonywania wyznaczonej trasy pomiędzy taśmami ograniczającymi tor jazdy – MT, w kierunku ustalonym przez Organizatora, po zamkniętym torze ułożonym w pętlę.
 2. Przed startem do Rajdu załogi otrzymują Karty Drogowe, które są montowane w pojeździe na lince i zabezpieczone przez Sędziego plombą. Załoga niezwłocznie po zakończeniu udziału w Rajdzie zobowiązana jest do zdania Karty Drogowej w wyznaczonym przez Organizatora miejscu.
 3. Zerwanie linki, uszkodzenie plomby, lub zniszczenie Karty Drogowej skutkuje dyskwalifikacją załogi z rajdu.
 4. Początek trasy (pętli) oznaczony jest tablicą Start, koniec trasy (pętli) oznaczony jest tablicą Meta.
 5. Początek pomiaru czasu następuje automatycznie dla załogi, która zostanie wystartowana przez Sędziego.
 6. Załogi danej klasy startowane są zgodnie i w kolejności z numerami startowymi w wyznaczonych przez Sędziego odstępach czasu.
 7. Niestawienie się załogi na starcie w wyznaczonej kolejności skutkować będzie rozpoczęciem naliczania czasu przejazdu przez Sędziego – skutki jednoznaczne z wystartowaniem.
 8. Czas Jazdy załóg wynosi 2×180 minut (łącznie 6 godzin). Po pierwszych 180 minutach rajdu przewidziana jest godzinna przerwa.
 9. Po ustalonej przerwie zawodnicy zostaną ponownie wystartowani przez Sędziego zgodnie z kolejnością numerów startowych, a załogom, które w wyznaczonym czasie nie stawią się na Starcie zostanie naliczany czas startu.
 10. Za każde zaliczone okrążenie załoga otrzymuje 2 punkty. Zaliczonym okrążeniem uznaje się takie gdzie załoga pokonała wszystkie odcinki specjalne.
 11. Za każdy zaliczony OS załoga otrzymuje punkty, których ilość jest uzależniona od stopnia trudności OS’u. Ilość punktów możliwych do zdobycia za poszczególne OS będzie publikowana przed rajdem.
 12. Zaliczone są tylko odcinki specjalne pokonane w obowiązującym czasie, pod warunkiem ukończenia w tym czasie okrążenia. Punkty za OS-y przejechane bez ukończenia okrążenia w wyznaczonym czasie, nie są liczone.
 13. Załogi mają obowiązek jazdy między taśmami wyznaczającymi trasę Rajdu. Wyjechanie poza taśmy skutkuje uznaniem  załogi jako takiej, która ukończyła swój rajd, a jej wyniki będą liczone tylko na podstawie wcześniej pokonanych okrążeń.
 14. Załoga która wyjedzie poza taśmę z powodu awarii pojazdu, bądź na skutek niekontrolowanego wypadnięcia z trasy, może powrócić do rywalizacji w dowolnym momencie w tym samym miejscu w którym wyjechała poza taśmę – załoga ma obowiązek przywrócenia ciągłości taśm (odpowiedniego ich związania bądź naprawienia).
 15. Załoga, która niezależnie od powodu zerwie taśmę otrzymuje taryfę za zerwanie taśm, zgodnie z ustalonym na czas rajdu taryfikatorem.
 16. Pojazd wjeżdżający ponownie na trasę rajdu ze Strefy Serwisowej ma bezwzględny obowiązek ustąpić pierwszeństwa przejazdu innym uczestnikom będącym na trasie.
 17. Nie ustąpienie pierwszeństwa podczas wjazdu na trasę ze Strefy Serwisowej, bądź przy powrocie na trasę i spowodowanie zagrożenia dla innych uczestników Rajdu lub spowodowanie kolizji skutkuje dyskwalifikacją z Rajdu.
 18. Poruszanie się po Strefie Serwisowej z prędkością wyższą niż 5km/h skutkuje naliczeniem kary w postaci odjęcia punktów za trzy pełne okrążenia.
 19. Obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się pojazdu w kierunku przeciwnym do kierunku pokonywania trasy wyznaczonym przez Organizatora. Nieprzestrzeganie skutkuje dyskwalifikacją.
 20. Czas przebywania pojazdu poza trasą nie jest limitowany.
 21. Jeżeli na trasie Rajdu powstanie zator uniemożliwiający jazdę zawodników, Sędzia w porozumieniu z Dyrektorem Rajdu może przesunąć taśmy tak, żeby możliwe było kontynuowanie Wyścigu. Dyrektor Rajdu może zdecydować o przedłużeniu czasu Wyścigu o czas zablokowania trasy, o czym zawodnicy biorący udział w rajdzie zostaną poinformowani poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na tablicy w strefie miedzy tablicami META i START
 22. Dozwolona jest pomoc innych załóg biorących udział w Wyścigu i znajdujących się jeszcze na trasie. Dozwolone jest wzajemne holowanie załóg do Strefy Serwisowej.
 23. Załogi zobowiązane są do używania taśm ochronnych na drzewa, jeżeli używają wyciągarek. Minimalna szerokość taśmy to 6cm. Nie używanie taśmy będzie skutkowało wymierzeniem kary i naliczeniem taryfy (tabela kar).
 24. O czasie trwania Imprezy oraz jego Harmonogramie, Organizator poinformuje na odprawie przed startem. Orientacyjny czas wyścigu oraz harmonogram zostanie podany na stronie internetowej Imprezy.
 25. Podczas poruszania się pojazdów w trakcie rajdu, kierowca i pilot znajdujący się w pojeździe zobowiązani są do posiadania założonych i zapiętych kasków oraz zapiętych pasów bezpieczeństwa, pod groźbą dyskwalifikacji.

IV. Serwisant / Obsługa techniczna

 1. Każda załoga może akredytować maksymalnie 2 serwisantów.
 2. Wiele załóg może korzystać z pomocy tego samego serwisanta.
 3. Akredytacja serwisanta odbywa się w biurze rajdu jej koszt wynosi 250zł
 4. Serwisant w ramach akredytacji otrzymuje kamizelkę H6, koszulkę H6 oraz wstęp na bankiet po rajdzie.
 5. Serwisant aby móc wejść na tor musi mieć założoną kamizelkę H6 oraz własny kask.
 6. Serwisant jest uprawniony do pomocy załodze na trasie i za taśmami w naprawie uszkodzonego pojazdu oraz usunięciu pojazdu z trasy w razie awarii.
 7. Serwisant nie jest uprawniony i jego działania będą traktowane jako obca pomoc, jeżeli będzie podejmował działania zdefiniowane jako obca pomoc w sytuacji innej niż usunięcie pojazdu z trasy, bądź pomoc w naprawie.
 8. W bazie serwisowej tak jak wcześniej dopuszcza się możliwość udziału w naprawie osób innych niż załoga i serwisant.
 9. Serwisant może korzystać z pojazdu w celu dowiezienia części do uszkodzonego pojazdu zawodników, jednakże nie powinien poruszać się po trasie rajdu. Pojazd taki musi być odpowiednio oznaczony i jeżeli koniecznym będzie przejechanie przez fragment trasy, Serwisant będzie zobowiązany do otrzymania zgody Sędziów przy jednoczesnym nie blokowaniu pojazdów uczestniczących w rajdzie.
 10. Pojazd serwisowy nie może brać udziału w bezpośrednim świadczeniu pomocy przez serwisanta załodze. Organizator dopuszcza pomoc w postaci odholowania uszkodzonego pojazdu załogi przez pojazd serwisowy ale tylko przerwie między etapami bądź po zakończeniu rajdu, w każdym innym wypadku będzie to traktowane jako obca pomoc.

V. Obca Pomoc

 1. Za osoby udzielające obcej pomocy uważa się wszystkie osoby poza załogą.
 2. Za obcą pomoc uznaje się działania:

  a) Zapinanie i odpinanie pasa na drzewa przez osobę spoza załogi

  b) Podawanie liny załodze

  c) Podawanie i ustawianie trap załodze

  d) Pchanie pojazdu przez osoby inne niż załoga.

  e) Obcą pomocą nie jest pomoc innej załogi przebywającej na trasie.

  f) Jakakolwiek fizyczna aktywność mając wpływ na poruszanie się załogi na tras

 3. Obca pomoc, w tabeli kar równoznaczna jest z nieklasyfikowaniem załogi.
 4. Jedynym możliwym odstępstwem jest pomoc w sytuacji zagrożenia, życia lub zdrowia załogi
 5. Obcą pomocą nie jest udzielanie wskazówek załodze oraz rozmowy między załogą, a osobami postronnymi jednakże wykorzystywanie takich wskazówek traktuje się jako postawę niegodną sportowej rywalizacji.

VI. Naprawa pojazdu na trasie

 1. Naprawa pojazdu na trasie jest możliwa tylko w sytuacji, gdy niema możliwości opuszczenia jej przez pojazd z przyczyn technicznych bądź ukształtowania terenu.
 2. Na żądanie Sędziego bądź Organizatora, załoga zobowiązana jest usunąć niesprawny pojazd z trasy rajdu.

VII. Punktacja i klasyfikacja mistrzostw

 1. Klasyfikacja załóg prowadzona będzie osobno dla każdej z klas
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania startu dowolnej z klas za zwrotem wpłat. Informacja o tym fakcie zostanie podana do wiadomości poprzez stronę internetową Mistrzostw lub na miejscu odbywania się Mistrzostw. W takim przypadku przedmiotowa klasa nie będzie klasyfikowana w danych Mistrzostwach.
 3. Wszystkie klasy rywalizują na wyznaczonych trasach, trasy mogą posiadać odcinki wspólne dla wszysktich klas.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do poprowadzenia trasy dla więcej niż jednej klasy. Informacja taka zostanie przekazana podczas odprawy zawodników przed rajdem.
 5. W trakcie trwania Imprezy nie dopuszcza się zmiany pojazdu.
 6. Sklasyfikowane zostaną wszystkie załogi biorące udział w Wyścigu, gdzie liczona jest ilość ukończonych okrążeń.
 7. Załogom, które ukarane zostały dyskwalifikacją, nie liczą się ukończone okrążenia trasy.
 8. Sędziowie znajdujący się na trasie Rajdu pilnują przestrzegania Regulaminu. Każde złamanie Regulaminu odnotowywane jest przez Sędziego w Karcie Sędziowskiej, o czym Sędzia informuje podając sygnał dźwiękowy i wskazując załogę, której zapis dotyczy. Załoga ma prawo natychmiast dowiedzieć się jaki zapis został dokonany w Karcie. Jeżeli załoga chce skorzystać z tego prawa zobowiązana jest udać się w miejsce, w którym znajduje się aktualnie Sędzia. Sędzia nie ma prawa zmieniać dokonanych zapisów. Załogi składają wszelkie wyjaśnienia po zakończeniu Wyścigu w Biurze Rajdu, na ręce Dyrektora Rajdu w obecności Sędziego dokonującego zapisu.
 9. Tabela punktów
Punkt (Okrążenie)Czas przejazduOpis zdarzeniaSposób Naliczenia
+1Czas zgodny z pomiaremZałoga w wyznaczonym czasie na etap ukańcza – okrążenie potwierdzone wpisem w kartę drogową i system elektroniczny Sędzie dolicza zdobytye okrążenie oraz wpisuje czas przejazdu.
0Czas przejazdu poprzedniego okrążenia równy jest 3hZałoga ukańcza okrążenie przekraczając jednocześnie czas wyznaczony na zakończenie etapu – okrążenie potwierdzone wpisem w kartę drogową i system elektroniczny Sędzie wpisuję czas ukończenia zaliczonego przejazdu zgodny z limitem jaki załoga posiadała na dany etap.
0czas okrążenia nie jest zaliczany, ale ogólny czas na etap nadal jest odliczanyZałoga ukańcza okrążenie jednocześnie nie posiada w karcie i systemie zaewidencjonowanego startu bądź metyOkrążenie nie jest liczone
+1Czas zgodny z pomiaremZałoga ukańcza okrążenie jednocześnie w karcie bądź systemie niema czasu startu (jednym z dwuch). Sędzia weryfikuje brak w karcie bądź systemie i zgodnie z drugim źródłem dokonuje brakującego wpisu. Sędzie dolicza zdobytye okrążenie oraz wpisuje czas przejazdu.
+1Czas zgodny z pomiarem gdzie start liczony jest zgodnie z wpisem w kartę.Załoga dokonuje startu po wyznaczonym czasie, jednakże wykonuje prawidłowe okrążenie.Czas startu liczony jest zgodnie z zapisem w karcie utracony czas nie jest rekomensowany.

10. Tabela Kar

KARAPRZEWINIENIESPOSÓB NALICZANIA
UpomnienieZerwanie taśmy (pod warunkiem powrotu na trasę w tym samym miejscu i naprawieniu ciągłości taśmy)Za każde przewinienie
Dyskwalifikacja z rywalizacjiWyjazd poza taśmę przy braku powrotu na trasę w tym samym miejscu bądź przy skróceniu trasy.Za każde przewinienie
Dyskwalifikacja +200 PLN/cm obwodu drzewa.Zakładanie liny wyciągarki bez taśmy ochronnej bezpośrednio na drzewo lub używanie taśmy zbyt wąskiej tj. <6cm szerokości.Za każde przewinienie
NieklasyfikowanieNie umieszczenie na pojeździe lub kasku naklejek startowych dostarczonych przez OrganizatoraZa przewinienie
2000 PLNZanieczyszczenie środowiska poprzez wylewanie olejów, smarów, paliw oraz innych toksycznych płynów eksploatacyjnych na ziemię lub do wody.Za każde przewinienie
500 PLNZanieczyszczanie środowiska odpadami stałymiZa każde przewinienie
DyskwalifikacjaPoruszanie się po trasie Rajdu (za wyjątkiem fragmentów prowadzonych po drodze publicznej) w czasie 24 godzin przed rozpoczęciem oraz 24 godziny po zakończeniu rajdu, pojazdami mechanicznymi.Za każde przewinienie
Dyskwalifikacja– Obca pomoc
– Niesportowe zachowanie
– Jazda bez kasku
– Przebywanie poza pojazdem znajdującym się na trasie bez kasku
– Wożenie pasażerów na pojazdach zawodników po trasie rajdu
– Jazdę pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających
– Rażące nie stosowanie się do Regulaminu imprezy, poleceń Organizatora, Sędziów
– Zanieczyszczanie środowiska poprzez wylewanie olejów, smarów, paliw oraz innych toksycznych płynów eksploatacyjnych na ziemię lub do wody oraz zanieczyszczanie środowiska odpadami stałymi jeśli działania te zostaną uznane za szczególnie groźne i uciążliwe dla środowiska lub załoga wielokrotnie i celowo dopuszcza się opisanych przewinień. Kara dyskwalifikacji w tym przypadku łączona jest z opisanymi karami finansowymi
– Celowa jazda po trasie w kierunku przeciwnym niż podanym przez Organizatora
Za dowolne z wymienionych przewinień

VIII. Zgłaszanie przewinień i protestów

 1. Organizator, po zakończeniu rajdu w określonym czasie każdorazowo w Harmonogramie dla każdej z rund, przewiduje czas na zgłaszanie protestów oraz przewinień uczestników.
 2. Przewinienia zgłosić może uczestnik rajdu (kierowca, pilot, serwisant).
 3. Przewinienie należy złożyć w formie pisemnej. Formularz udostępniany będzie w biurze rajdu. Do formularza należy dołączyć materiał dowodowy.
 4. Za materiał dowodowy uznaje się zdjęcie bądź materiał wideo, które w sposób jednoznaczny przedstawiają przewinieeenie.
 5. Drugim sposobem zgłoszenia przewinienia, jest bezpośrednio w trakcie zdarzenia zgłoszenie sędziemu.
 6. Sędzia będący naocznym świadkiem, potwierdza takie zdarzenie w notatkach sędziowskich.
 7. Notatka sędziowska potwierdzona przez sędziego jest równoznaczna z potwierdzeniem zdjęcia bądź materiału wideo.
 8. Organizator na podstawie zgromadzonych oświadczeń w formie pisemnej oraz materiału dowodowego dokona analizy złamania zasad oraz wymierzy karę zgodną z tabelą kar jeżeli uzna winę oskarżonego.
 9. Oskarżony ma prawo przedstawić dowody na swoją niewinność również w formie zdjęć, wideo bądź notatki sędziowskiej.
 10. Strony mają również prawo dochodzić swoich racji na drodze cywilnej.

VIII. Klasyfikacja Generalna Mistrzostw

 1. Klasyfikacja Generalna prowadzona jest w ramach danego sezonu.
 2. Sezon to rok kalendarzowy w którym odbywa się cykl rajdów.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy rajdowej wchodzącej w skład Klasyfikacji Generalnej z w sytuacji której z powodów siły wyżej niema możliwości przeprowadzenia zawodów.
 4. Klasyfikacja Generalna załóg prowadzona jest w trzech klasach dla samochodów: NOL, ADV, CHL
 5. Załogi będą klasyfikowane z trzech najlepszych rund w których wzięły udział.
 6. Miejsce danej załogi w Klasyfikacji Generalnej jest wynikową miejsc zajętych w poszczególnych Mistrzostwach – im niższa wartość tym wyższe miejsce.
 7. W ramach Klasyfikacji Generalnej nagradzane są 3 pierwsze załogi w danej klasie mogą wystąpić miejsca ex aequo

IX. NAGRODY

 1. Nagrody rzeczowe fundowane są przez sponsorów, Organizatora lub Partnerów.
 2. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród rzeczowych na nagrody pieniężne
 3. Nagrody przyznawane są dla trzech najlepszych załóg w każdej klasie.
 4. Organizatorzy mogą przyznać dodatkowe nagrody.

X. WARUNKI TECHNICZNE

 1. Spełnienie warunków przedstawionych w rozdziale 7 (Tabela Wymagań Dopuszczających) oraz w pozostałych punktach niniejszej części regulaminu jest przedmiotem badania, w tym Badania Kontrolnego przed i w trakcie Rajdu, a kontroli podlegają elementy wyszczególnione w Załączniku nr1.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu technicznego pojazdów celem określenia możliwości jego uczestnictwa w rajdzie nie stwarzającego zagrożęnia dla innych uczestników.
 3. Organizator zastrzega sobie prawdo do wprowadzenia limitów ilości przyjmowanych załóg w poszczególnych klasach.
 4. Załogi zobowiązane są do stawienia się na odprawę i Badania Kontrolne przed rozpoczęciem Rajdu w terminie wyznaczonym przez Organizatora.
 5. Nie dopuszcza się do umieszczania w trakcie trwania rajdu na pojazdach, ubraniach zawodników treści powszechnie uznawanych za obelżywe.

XI. Ruch Drogowy

 1. Wszystkie załogi muszą przestrzegać przepisów polskiej ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450,463, 694, 720, 1641, 1997, 2165, 2269.) – w zakresie jej zastosowania do trasy Rajdu. Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem pojazdu, który kieruje.
 2. Na całej trasie Rajdu należy przestrzegać zasad ostrożności mających na celu uniknięcie niebezpieczeństwa, bądź też nie narażenia na niebezpieczeństwo załóg znajdujących się na trasie Rajdu, Sędziów, Organizatorów oraz widzów.
 3. Pojazdy poruszające się po drogach publicznych muszą mieć komplet ważnych dokumentów wymaganych dla pojazdu przez prawo polskie.

XII. Przepisy Końcowe

 1. Podczas udziału w Rajdzie załogi nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, leków utrudniających kierowanie pojazdem lub podobnie działających środków. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia badania załogi (przy pomocy alkomatu) na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu oraz przy pomocy narkotestów na obecność narkotyków w organizmie przy zachodzących podejrzeniu ich zażycia. Kierowcy lub piloci, u których podczas trwania Edycji stwierdzi się zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu powyżej 0,1mg/dm3 i lub obecność narkotyków w organizmie zostaną natychmiast zdyskwalifikowani z Imprezy lub nie zostaną dopuszczeni do startu w Imprezie, jeżeli badanie zostanie dokonane przed startem. Odmowa poddania się badaniu alkomatem i/lub narkotestem jest także równoważna z dyskwalifikacją.
 2. Za niesportowe zachowanie Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji załogi z Edycji lub niedopuszczenia załogi do następnych Edycji. Jako niesportowe zachowanie traktowana jest też jazda, która stanowi zagrożenie dla zdrowia, życia i mienia innych uczestników Rajdu. O niesportowym zachowaniu Organizator może być powiadomiony przez Sędziego, innego Uczestnika Rajdu, osoby biorące udział w organizacji Rajdu. Powiadomienie takie musi być dokonane na piśmie, najpóźniej do momentu zamknięcia przyjmowania protestów po ogłoszeniu wyników nieoficjalnych. Powiadomienie musi zawierać opis niesportowego zachowania załogi, która się dopuściła takiego zachowania, jej numer i klasę, dane załogi składającej powiadomienie i telefon kontaktowy. Powiadomienie składane jest na drukach protestów dostępnych w Biurze Rajdu i tam musi być przekazane. Sędziowie składają powiadomienie bezpośrednio do Dyrektora Rajdu a podstawą złożenia powiadomienia jest Karta Sędziowska. Powiadomienia złożone po ww. terminie są nieważne i Organizator nie będzie ich rozpatrywał.
 3. Uczestnik zrezygnujący z kontynuowania udziału w imprezie jest zobowiązany do jak najszybszego powiadomienia Organizatora przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych mu środków oraz jak najszybszego dostarczenia Karty Drogowej do Biura Rajdu. Załodze takiej nie zwraca się żadnych opłat.
 4. W czasie całej imprezy uczestnicy muszą stosować się do Regulaminu Imprezy, poleceń Organizatora, Sędziów i innych osób wskazanych i upoważnionych przez Organizatora. Każde niezastosowanie się do tego wymagania może spowodować konsekwencje, od nałożenia kary po dyskwalifikację i wykluczenie z Edycji włącznie. Załogom zdyskwalifikowanym i/lub wykluczonym z Imprezy nie zwraca się żadnych wniesionych opłat.
 5. Uczestnicy są zobowiązani do:
  • Unikania i zapobiegania sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo na Uczestników Organizatorów lub osoby trzecie, jak również ich mienie.
  • Udzielenia wzajemnej pomocy w razie wypadków lub wystąpienia innych niebezpiecznych sytuacji dla życia lub zdrowia.
  • Powiadomienia o zaistniałych zdarzeniach Organizatorów oraz służb ratowniczych/medycznych.
  • Dbałości o środowisko naturalne.
 6. Protesty wszelkiego rodzaju (dotyczące sędziowania, wyników, pozycji w klasyfikacji) muszą być składane na piśmie skierowanym do Sędziego głównego najpóźniej 15 minut po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników Imprezy. Rozpatrzenie protestu następuje najdalej w czasie 2 godzin od wpłynięcia protestu do Biura Rajdu. Werdykt zostaje podany do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Biurze Rajdu. Skargi związane z uszkodzeniem, zagubieniem, stratami osobistymi nie będą rozpatrywane. Wyniki ogłoszone po rozstrzygnięciu ewentualnych protestów są ostateczne i oficjalne. Nie będą rozpatrywane żadne wnioski, uwagi, protesty zgłoszone po ogłoszeniu wyników oficjalnych.
 7. Organizatorzy nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe ze złego stanu zdrowia uczestników i widzów.
 8. Trasa Mistrzostw przebiega po miejscach, na których odbywa się normalny ruch drogowy i na terenach, gdzie prowadzona jest gospodarka leśna i rolna.
 9. Uczestnictwo w Rajdzie może być niebezpieczne. Uczestnik bierze udział w Imprezie na własne ryzyko. Każdy uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody, jakie spowoduje sam lub używany przez niego pojazd. Składając swój podpis pod treścią niniejszego regulaminu Uczestnicy niniejszym zrzekają się wszelkich roszczeń wobec Organizatora, w szczególności oświadczają iż rezygnują z prawa do wszczęcia kroków sądowych lub występowania z regresem przeciwko Organizatorom, ich agentom, sponsorom, uczestnikom i pomocnikom, organom władzy, właścicielom terenu a także wszelkim i wszystkim innym osobom powiązanym z organizacją Imprezy, w związku z wszelkimi i wszystkimi wypadkami lub stratami związanymi z Imprezą, nawet wtedy gdy wypadek lub szkoda były zamierzone lub wynikłe z rażącego zaniedbania. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie wobec wszystkich zainteresowanych stron przy oddaniu formularza rejestracyjnego oraz złożenia podpisu pod Oświadczeniem Uczestnika, co jest równoznaczne z oświadczeniem o zwolnieniu Organizatorów z odpowiedzialności, przez co pomiędzy uczestnikami Rajdu, w tym wszystkimi osobami należącymi do zespołu (kierowca, pilot, osoby towarzyszące, mechanicy i inne osoby), a Organizatorem Rajdu, w tym wszystkimi osobami działającym w imieniu Organizatora zostaje zawarta umowa. Wszyscy uczestnicy Mistrzostw zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, potwierdzenia swoim podpisem akceptacji jego postanowień oraz wyrażeniem pisemnej zgody na zrzeczenie się wszelkich roszczeń wobec Organizatora, poprzez podpisanie Oświadczenia. Nie podpisanie Oświadczenia skutkuje niedopuszczeniem uczestnika w danej Edycji Rajdu, bez prawa zwrotu wpisowego.
 10. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody osobowe i materialne, w tym zniszczenia spowodowane przez Uczestników Rajdu, bądź osoby z nim związane (gości, mechaników, serwisantów i pozostałe osoby) w dobrach własnych lub wobec innych Uczestników czy osób trzecich.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania wszelkich koniecznych zmian dotyczących Imprezy, wynikających z działania siły wyższej, wystąpienia sytuacji związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub nakazanych przez uprawnione organy, a także do całkowitego odwołania Imprezy, jeżeli będzie to konieczne ze względu na nieprzewidziane okoliczności – w takiej sytuacji Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez jakiekolwiek osoby.
 12. Koszt uczestnictwa w Edycji określony jest przez Organizatora Edycji i podany do wiadomości uczestników nie później niż 30 dni przez rozpoczęciem Edycji.

XIII. Ochrona Środowiska

 1. Z uwagi na konieczność dbania o środowisko naturalne podczas trwania Rajdu niedopuszczalne jest jakiekolwiek zanieczyszczanie środowiska płynami eksploatacyjnymi, zużytym wyposażeniem i/lub innymi odpadami.
 2. Załogi zobowiązane są do używania taśm ochronnych na drzewa, jeżeli używają wyciągarek. Minimalna szerokość taśmy w klasach samochodowych to 6cm dla pojazdów o masie własnej do 2 ton i 12 dla pojazdów o masie własnej powyżej 2 ton. Organizator zaleca stosowanie mat środowiskowych podczas dokonywania napraw.
 3. Kara finansowa może być nałożona łącznie z karą dyskwalifikacji, jeżeli przewinienie uznane zostanie za szczególnie groźne i uciążliwe dla środowiska lub załoga powtórnie dopuści się podobnego przewinienia.

XIV. Zgłoszenia, opłaty, formalności

 1. Załoga składa się z dwóch osób: kierowcy i pilota. Kierowca i pilot mogą wg. własnego uznania zmienić się miejscami w pojeździe, pod warunkiem posiadania przez pilota prawa jazdy odpowiedniej kategorii.
 2. Przewożenie podczas Rajdu pasażerów w samochodach zgłoszonych do Rajdu jest zabronione i karane dyskwalifikacją z uwagi na naruszenie zasad bezpieczeństwa.
 3. Wpisowe i zgłoszenia na Imprezę obejmują całą załogę (kierowca i pilot). Wpisowe obejmuje: prawo wjazdu na trasę Rajdu i udział w rywalizacji.
 4. Wysokość wpisowego w poszczególnych klasach oraz dodatkowych opłat określa Organizator i podaje na stronie internetowej.
 5. Zgłoszenia uczestnictwa i opłata wpisowego jest jednoznaczna z przyjęciem warunków tego Regulaminu.
 6. Zgłoszenie uznaje się za przyjęte z chwila wpływu opłaty wpisowego i po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia przez Organizatora.
 7. W przypadku odmowy przyjęcia zgłoszenia Organizator, w ciągu 10 dni od daty wpływu wpisowego na konto poinformuje o tym Zgłaszającego.
 8. Rezygnacja uczestnika z udziału w Rajdzie (potwierdzonej pisemnym zgłoszeniem) nie skutkuje obowiązkiem zwrotu wpisowego przez Organizatora,. wpisowe jest zwracane jeżeli rezygnacja nastąpi do 30 dni przed rozpoczęciem Edycji.
 9. Przy wpłacie późniejszej niż 30 dni przed rozpoczęciem Edycji, wpisowe nie jest zwracane. Każdy uczestnik proszony jest o wypełnienie poniższego świadczenia i podpisanie go, najpóźniej do dnia rozpoczęcia danej Edycji Rajdu.

XV. Przepisy Przejściowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia na stronie internetowej Mistrzostw (pmh6.pl)
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas Przeprawowych Mistrzostw H6 PMO
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, w uzasadnionych przypadkach w trakcie trwania sezonu. Wszelkie zmiany zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie nowej wersji Regulaminu na stroni internetowej Mistrzostw.