Piedalīšanās rallijā var būt bīstama. Dalībnieks pasākumā piedalās uz savu risku. Katrs dalībnieks ir pilnībā atbildīgs par civiltiesisko un kriminālo atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ko personai vai īpašumam nodarījis viņš pats vai viņa izmantotais transportlīdzeklis.

I. Terminoloģija un definīcijas

 1. CHL: CHALLENGE automašīnas klases apzīmējums
 2. ADV: ADVANCE automašīnas klases apzīmējums
 3. NOL: apzīmējums NO LIMIT automašīnu klasei
 4. Pasākums, sacīkstes, rallijs, sacensības: Crossing H6 PMO čempionāts, turpmāk saukts par čempionātu. Angļu versijā ar nosaukumu H6 PMO Rally.
 5. Čempionāts: Crossing H6 PMO čempionāts. Šajā nolikumā lietotais vārds Čempionāts attiecas uz jebkuru no iepriekšminētajiem. notikumiem, uz kuriem konkrētajā brīdī attiecas noteikumi.
 6. Pārbraukšanas kontrolpunkts (starts un finišs): atzīmēta vieta Sacensību maršrutā, kur Tiesneši apzīmogo Ceļa karti un tiek veikts ieraksts elektroniskajā mērīšanas sistēmā.
 7. Starp lentēm (MT): maršrutu definējošās zonas atzīmēšana – viss maršruts tiek nobraukts starp lentēm (MT).
 8. Cilpa: Maršruts abās pusēs ir marķēts ar lentēm, sākot ar START dēli iezīmētajā vietā un beidzot ar META tabulu.
 9. Ceļa karte: pie transportlīdzekļa piesprausta un aizzīmogota karte, uz kuras ir piestiprināti zīmogi, kas dokumentē turpmāko PKP caurbraukšanu.
 10. Tehniskā pārbaude (BK): transportlīdzekļa un aprīkojuma stāvokļa atbilstības pārbaude normatīvo aktu prasībām, kas aprakstītas Nolikuma Tehniskajos nosacījumos. Tehniskās pārbaudes pabeigšana ir obligāta, jo nav iespējams piedalīties pasākumā. Tehniskās pārbaudes laikā ir nepieciešama apkalpes locekļa klātbūtne.
 11. Dalībnieku instruktāža: dalībnieku tikšanās ar Rallija Direktoru, kas notiek pirms Sacensību sākuma.
 12. Servisa zona: Rīkotāja noteikta zona dalībnieku transportlīdzekļu remontam sacensību maršrutā. Apkalpošanas zonā ir atļauta jebkura palīdzība, kas V nodaļā definēta kā “Ārēja palīdzība”.
 13. Braukšanas laika limits: sacensību ilgums, visiem dalībniekiem vienāds, skaitot no ekipāžas starta līdz tā beigām, sastāda 6 stundas, sadalīts divos 3 stundu posmos.

II. Vispārīga un organizatoriskā informācija

1. Vispārīga informācija

 1. Čempionāts ir integrācijas un atpūtas pasākums. Čempionāta mērķis ir sacensties ar apvidus automašīnām un atlasīt labākās čempionāta ekipāžas.
 2. Čempionāts sastāv no četriem posmiem (izdevumi, posmi)
 3. Noteikumu izpratnē tiek lietoti šādi nosaukumi: H6 PMO Crossing Championship, PMH6, Rally, Event, Competition, Edition, Race, un svešvalodu versijās H6 PMO Rally un tulkojumi, kas izriet no šīs frāzes.
 4. Visa informācija par čempionātiem tiek publiskota oficiālajā čempionāta tīmekļa vietnē https://pmh6.pl
 5. Nosaukums H6 ir reģistrēta preču zīme, kas pieder Xtreme Sports Sp. z o. o.

2. Čempionāta organizatoriskās vadlīnijas

 1. H6 PMO Crossing Championship pieder Xtreme Sports Sp. z o. o.
 2. Rīkotāja ieceltais tehniskais un sporta koordinators, rallija direktors un galvenais tiesnesis savas kompetences ietvaros patur tiesības interpretēt šo Nolikumu, t.i., izskatīt – atrisināt jebkādas neatbilstības, šaubas, kas var rasties, piemērojot un interpretējot šo Nolikumu. . Crossing Championship H6 PMO Event organizators ir: Xtreme Sports Sp. z o. o. ar juridisko adresi ul. Moon 12, 55-050 Sulistrowiczki KRS 0000940865
 3. Šis nolikums ir saistošs konkrētajam čempionātam no tā publicēšanas brīža pasākuma mājaslapā.
 4. Šo noteikumu pielikumi, kas uzskaitīti zemāk, ir to neatņemama sastāvdaļa
 5. Pielikumu saraksts: Pielikums Nr.1 ​​Protesta veidlapa, Pielikums Nr.2 Čempionāta dalībnieka paziņojums
 6. Rīkotājs patur tiesības atcelt Pasākumu, nesniedzot pamatojumu veiktā maksājuma atgriešanai.
 7. Rīkotājs nenes nekādu atbildību par izmaksām, kas dalībniekiem radušās (transportlīdzekļa sagatavošana, brauciens, izmitināšana, ēdināšana) un saistībā ar atcelto ralliju.
 8. Rīkotājam nav pienākuma atmaksāt dalības maksu, kas tiek atsaukta mazāk kā 30 dienu laikā no rallija, kuram tie tika reģistrēti, izdošanas datuma.
 9. Organizatoram nav pienākuma atlīdzināt izmaksas un dalības maksu, ja rallijs tiek atcelts varas iestāžu diktētu normatīvo aktu dēļ.

3. Dalībnieki

 1. Ekipāžā jābūt diviem dalībniekiem, t.i., braucēja un stūrmaņa. Čempionātā kā autovadītājs drīkstēs piedalīties jebkura fiziska persona, kurai ir Polijas teritorijā derīgas B kategorijas mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas tiesības. Čempionātā kā otrais braucējs (pilots) drīkstēs piedalīties jebkura persona – ja sacensību laikā transportlīdzekli vadīs otrais braucējs (pilots), viņam jābūt arī atbilstošai kvalifikācijai.
 2. Sacensību laikā braucējam un līdzbraucējam ir iespēja apmainīties vietām, ar nosacījumu, ka līdzbraucējam ir braukšanas apliecība.
 3. Ekipāžām/sacensību dalībniekiem ir pienākums izmantot starta numuru (ko Rīkotājs piešķīris pirms rallija un kurš tiks piešķirts izlozes kārtībā rallija bāzē), lai tās identificētu rallija laikā, un jo īpaši kārtojot visas formalitātes rallijā. Rallija birojs.

4. Administratīvā pārbaude mītiņā

Dalībniekiem, kuru pieteikumi ir pieņemti sacensībām, rallija birojā pārbaudei jāiesniedz šādi dokumenti: vadītāja apliecības un līdzbraucējs, pēc izvēles, personu apliecinošs dokuments, pēc Rīkotāja pieprasījuma, apliecinājums par dalību sacensībās. rallijā, lai identificētu un kontrolētu ierakstu derīgumu un pilnīgumu. Pēc pozitīvas administratīvās akcepta ekipāžas saņem starta paketi.

5. Sacensību oficiālie dokumenti

 • Čempionāta nolikums
 • Ziņojumi
 • Atļaujas no zemes īpašniekiem
 • starta saraksts
 • Rallija oficiālie rezultāti
 • Prasību tabula klasēm

III. Čempionāta organizēšana

 1. Rallijs ir vairākkārtēja noteiktā maršruta pārvarēšana starp braukšanas trasi ierobežojošām lentēm – MT, Rīkotāja noteiktajā virzienā pa slēgtu trasi, kas sakārtota cilpā.
 2. Pirms rallija starta ekipāžas saņem Ceļa kartes, kuras tiek uzstādītas transportlīdzeklī uz virves un ar zīmogu nostiprina tiesnesis. Tūlīt pēc dalības rallijā ekipāžas pienākums ir Rīkotāja norādītajā vietā iesniegt Ceļa karti.
 3. Virves pārraušana, plombas bojāšana vai Ceļa kartes iznīcināšana izraisa ekipāžas diskvalifikāciju no rallija.
 4. Maršruta sākums (cilpa) ir atzīmēts ar tabulu Start, maršruta beigas (cilpas) ir atzīmētas ar meta tabulu.
 5. Laika skaitīšanas sākums ir automātisks ekipāžai, kuru startēs tiesnesis.
 6. Dotās klases ekipāžas startē saskaņā ar starta numuriem un secībā ar tiesneša noteiktajiem intervāliem.
 7. Ja ekipāža neieradīsies uz starta noteiktajā secībā, tiesnesis sāks skaitīt brauciena laiku – sekas ir līdzvērtīgas startam.
 8. Ekipāžu braukšanas laiks ir 2×180 minūtes (kopā 6 stundas). Pēc pirmajām 180 rallija minūtēm būs stundas pārtraukums.
 9. Pēc seta pārtraukuma dalībniekus atsāks tiesnesis starta numuru secībā, un ekipāžām, kuras noteiktajā laikā neieradīsies uz starta, tiks iekasēts starta laiks.
 10. Par katru veikto apli ekipāža saņem 2 punktus. Pieveikts aplis ir aplis, kurā ekipāža ir veikusi visus ātrumposmus.
 11. Par katru veikto PS ekipāža saņem punktus, kuru skaits ir atkarīgs no PS grūtības pakāpes. Katram SS pieejamais punktu skaits tiks publicēts pirms rallija.
 12. Tiek ieskaitīti tikai noteiktajā laikā veiktie ātrumposmi, ja aplis tiek veikts šajā laikā. Punkti par posmiem, kas nobraukti, nepieveicot apli noteiktajā laikā, netiek ieskaitīti.
 13. Ekipāžām ir pienākums izbraukt starp rallija maršrutu iezīmējošām lentēm. Pārsniedzot lentes, ekipāža tiek atzīta par ralliju pabeigusi, un viņu rezultāti tiks skaitīti tikai pēc iepriekš veiktajiem apļiem.
 14. Ekipāža, kas pamet lenti transportlīdzekļa bojājuma vai nekontrolētas izbraukšanas no maršruta dēļ, var atgriezties sacensībā jebkurā laikā tajā pašā vietā, kur tā atstāja lenti – ekipāžai ir pienākums atjaunot lentes nepārtrauktību (savienot vai salabojiet tos pareizi).
 15. Ekipāža, kura neatkarīgi no iemesla pārrauj lenti, saņem tarifu par lentes pārrāvumu saskaņā ar tarifu, kas noteikts uz rallija laiku.
 16. Transportlīdzeklim, kas atkārtoti iebrauc rallija maršrutā no Servisa zonas, ir absolūts pienākums dot ceļu citiem maršruta dalībniekiem.
 17. Priekšlikuma nesniegšana, iebraucot maršrutā no Servisa zonas vai atgriežoties trasē un apdraudot citus rallija dalībniekus vai izraisot sadursmi, tiek diskvalificēta no rallija.
 18. Pārvietošanās pa Servisa zonu ar ātrumu, kas lielāks par 5 km/h, nozīmē sodu punktu atņemšanas veidā par trim pilniem apļiem.
 19. Stingri aizliegts pārvietot transportlīdzekli virzienā, kas ir pretējs Rīkotāja norādītajam maršruta virzienam. Noteikumu neievērošana izraisa diskvalifikāciju.
 20. Laiks, kad transportlīdzeklis atrodas ārpus maršruta, nav ierobežots.
 21. Ja rallija maršrutā ir sastrēgums, kas neļauj dalībniekiem braukt, tiesnesis, konsultējoties ar rallija direktoru, var pārvietot stāvvadus, lai sacīkstes varētu turpināties. Rallija direktors var lemt par Sacīkšu laika pagarināšanu līdz trases bloķēšanas brīdim, par ko rallijā piedalās dalībnieki tiks informēti, izvietojot attiecīgu informāciju uz tāfeles zonā starp META un START tablo.
 22. Ir atļauts palīdzēt citām ekipāžām, kas piedalās Sacensībās un joprojām atrodas maršrutā. Atļauts vilkt ekipāžas uz Servisa zonu.
 23. Lietojot vinčas, ekipāžām ir jāizmanto koku aizsarglentes. Minimālais lentes platums ir 6 cm. Par lentes neizmantošanu tiek piemērots sods un tarifs (sodu tabula).
 24. Rīkotājs informēs par Pasākuma ilgumu un tā grafiku brīfingā pirms tā sākuma. Sacensību aptuvenais norises laiks un grafiks tiks publicēts Pasākuma mājaslapā.
 25. Transportlīdzekļu kustības laikā rallija laikā vadītājam un līdzbraucējam, kas atrodas transportlīdzeklī, obligāti jābūt uzvilktām un piesprādzētām ķiverēm un piesprādzētām drošības jostām, par ko tiek atņemta diskvalifikācija.

IV. Servisa tehniķis / Tehniskais atbalsts

 1. Katra ekipāža var akreditēt ne vairāk kā 2 servisa tehniķus.
 2. Vairākas brigādes var izmantot vienu un to pašu servisa tehniķi.
 3. Servisa tehniķa akreditācija notiek rallija birojā un maksā PLN 250
 4. Akreditācijas ietvaros servisa tehniķis saņem H6 vesti, H6 t-kreklu un ieeju banketā pēc rallija.
 5. Lai varētu iebraukt trasē, servisa tehniķim jāvalkā H6 veste un sava ķivere.
 6. Servisa tehniķis ir tiesīgs palīdzēt ekipāžai maršrutā un aiz lentēm bojātā transportlīdzekļa remontā un transportlīdzekļa izņemšanā no maršruta avārijas gadījumā.
 7. Servisa tehniķis nav pilnvarots un viņa darbības tiks uzskatītas par trešās puses palīdzību, ja viņš veiks darbības, kas definētas kā trešās puses palīdzība situācijā, kas nav transportlīdzekļa izņemšana no maršruta vai palīdzība remontā.
 8. Servisa bāzē, tāpat kā līdz šim, ir atļauts piedalīties citu personu remontā, izņemot ekipāžu un servisa tehniķi.
 9. Servisa tehniķis drīkst izmantot transportlīdzekli, lai piegādātu detaļas bojātajam sacensību dalībnieku transportlīdzeklim, tomēr viņam nevajadzētu pārvietoties pa rallija maršrutu. Šādam transportlīdzeklim ir jābūt atbilstoši marķētam un, ja nepieciešams izbraukt kādu trases daļu, Servisa tehniķim būs jāsaņem tiesnešu piekrišana, vienlaikus nebloķējot rallijā piedalās transportlīdzekļus.
 10. Servisa transportlīdzeklis nedrīkst būt iesaistīts tiešā servisa tehniķa palīdzības sniegšanā ekipāžai. Rīkotājs pieļauj palīdzību ekipāžas bojātā transportlīdzekļa vilkšanas veidā ar servisa transportlīdzekli, bet tikai pārtraukumā starp ātrumposmiem vai pēc rallija beigām, pretējā gadījumā tā tiks uzskatīta par ārēju palīdzību.

V. Citplanētiešu palīdzība

 1. Visas personas, izņemot apkalpi, tiek uzskatītas par personām, kas sniedz palīdzību no ārpuses.
 2. Par ārēju palīdzību tiek uzskatītas šādas darbības:
  • Koku jostas piesprādzēšana un atsprādzēšana, ko veic persona ārpus apkalpes
  • Virves nodošana ekipāžai
  • Kāpņu nodošana un uzstādīšana ekipāžai
  • Transportlīdzekļa stumšana, ko veic personas, kas nav apkalpe.
  • Ārēja palīdzība nav citas ekipāžas palīdzība maršrutā.
  • Jebkura fiziska aktivitāte, kas ietekmē ekipāžas kustību maršrutā.
 3. Ārējā palīdzība sodu tabulā ir līdzvērtīga ekipāžas neklasificēšanai.
 4. Vienīgais iespējamais izņēmums ir palīdzība situācijā, kas apdraud apkalpes dzīvību vai veselību
 5. Padomu došana ekipāžai un sarunas starp ekipāžu un trešajām personām nav palīdzība no malas, tomēr šādu padomu izmantošana tiek traktēta kā sporta sacensību necienīga attieksme.

VI. Auto remonts uz ceļa

 1. Transportlīdzekļa remonts maršrutā ir iespējams tikai situācijā, kad transportlīdzeklim nav iespējams to atstāt tehnisku iemeslu vai reljefa dēļ.
 2. Pēc tiesneša vai Rīkotāja pieprasījuma ekipāžas pienākums ir izņemt bojāto transportlīdzekli no rallija maršruta.

VII. Čempionāta punktu skaitīšana un klasifikācija

 1. Ekipāžu klasifikācija tiks veikta katrai klasei atsevišķi
 2. Organizators patur tiesības atcelt jebkuras nodarbības startu ar naudas atmaksu. Informācija par šo faktu tiks paziņota čempionāta mājaslapā vai čempionāta norises vietā. Šajā gadījumā attiecīgā klase netiks ierindota šajā čempionātā.
 3. Visas klases sacenšas noteiktos maršrutos, maršrutos var būt visām klasēm kopīgi posmi.
 4. Organizators patur tiesības vadīt maršrutu vairāk nekā vienai klasei. Šāda informācija tiks sniegta dalībnieku instruktāžas laikā pirms rallija.
 5. Pasākuma laikā nav atļauts mainīt transportlīdzekli.
 6. Visas Sacīkstēs startējošās ekipāžas tiks klasificētas, kur tiek skaitīts veikto apļu skaits.
 7. Ekipāžas, kuras ir sodītas ar diskvalifikāciju, neskaita veiktos maršruta apļus.
 8. Rallija maršruta tiesneši nodrošina Nolikuma ievērošanu. Katru Nolikuma pārkāpumu tiesnesis fiksē Tiesneša kartītē, par ko tiesnesis informē, dodot skaņas signālu un norādot ekipāžu, uz kuru ieraksts attiecas. Ekipāžai ir tiesības nekavējoties noskaidrot, kāds ieraksts ir izdarīts Kartē. Ja ekipāža vēlas izmantot šīs tiesības, tās pienākums ir doties uz vietu, kur šobrīd atrodas tiesnesis. Tiesnesim nav tiesību mainīt izdarītos punktus. Ekipāžas iesniedz visus paskaidrojumus pēc Sacensību beigām Rallija birojā, Rallija Direktoram protokolu veicošā tiesneša klātbūtnē.
 9. Punktu tabula:
Punkts (aplis)Ceļojuma laiksPasākuma aprakstsAprēķina metode
+1Laiks pēc mērīšanasEkipāža posmu veic noteiktajā laikā – apli, ko apliecina ieraksts laika kartē un elektroniskajā sistēmā Tiesnesis saskaita iegūto apli un ievada ieskrējiena laiku.
0Iepriekšējais aplis aizņem 3 stundasEkipāža veic apli, pārsniedzot ātrumposma noslēgumam noteikto laiku – apli apliecina ieraksts laika kartē un elektroniskajā sistēmāTiesnesis ievada pabeigtā brauciena pabeigšanas laiku saskaņā ar limitu, kas ekipāžai bija dotajā posmā.
0apļa laiks netiek skaitīts, bet tiek skaitīts kopējais posma laiksEkipāža veic apli tajā pašā laikā, kad kartē un sistēmā nav reģistrēta starta vai finišaAplis netiek ieskaitīts
+1Laiks pēc mērīšanasEkipāža veic apli, kamēr kartei vai sistēmai nav starta laika (viens no diviem). Tiesnesis pārbauda prombūtni kartē vai sistēmā un, saskaņā ar otro avotu, veic trūkstošo ierakstu.Tiesnesis saskaita iegūto apli un ievada ieskrējiena laiku.
+1Laiks pēc mērījuma kur starts tiek skaitīts pēc ieraksta kartītē.Ekipāža startē pēc atvēlētā laika, tomēr veic pareizo apli.Starta laiks tiek aprēķināts saskaņā ar ierakstu kartē, zaudētais laiks netiek kompensēts.

10. Sodu tabula

SODSAPVAINOJUMSAPRĒĶINĀŠANAS METODE
AtgādinājumsLentes pārrāvums (ja atgriežaties maršrutā tajā pašā vietā un salabojat lentes nepārtrauktību)Par katru pārkāpumu
Diskvalifikācija no sacensībāmIzbraukšana no lentes, ja tajā pašā vietā nav atgriešanās maršrutā vai kad maršruts ir saīsināts.Par katru pārkāpumu
Diskvalifikācija +200 PLN/cm no koka apkārtmēra.Vinčas troses bez aizsarglentes piestiprināšana tieši pie koka vai lentes lietošana pārāk šaura, t.i., <6cm plata.Par katru pārkāpumu
NeklasificēRīkotāja nodrošināto starta uzlīmju neuzlīmēšana uz transportlīdzekļa vai ķiveresPar nepareizu uzvedību
2000 PLNVides piesārņojums, izlejot zemē vai ūdenī eļļas, smērvielas, degvielu un citus toksiskus ekspluatācijas šķidrumus.Par katru pārkāpumu
500 PLNVides piesārņojums ar cietajiem atkritumiemPar katru pārkāpumu
DiskvalifikācijaPārvietošanās pa rallija maršrutu (izņemot fragmentus pa koplietošanas ceļu) 24 stundu laikā pirms starta un 24 stundas pēc rallija beigām, ar autotransportu.Par katru pārkāpumu
Diskvalifikācija– Citplanētiešu palīdzība
– Nesportiska uzvedība
– Braukšana bez ķiveres
– Uzturēšanās ārpus transportlīdzekļa maršrutā bez ķiveres
– Pasažieru pārvadāšana sacensību dalībnieku automašīnās rallija maršrutā
– Braukšana alkohola un/vai narkotiku reibumā
– Rupja pasākuma Nolikuma, Rīkotāja, Tiesnešu norādījumu neievērošana
– Vides piesārņošana, izlejot zemē vai ūdenī eļļas, smērvielas, degvielu un citus toksiskus ekspluatācijas šķidrumus un piesārņojot vidi ar cietajiem atkritumiem, ja šīs darbības tiek uzskatītas par īpaši bīstamām un vidi apgrūtinošām, vai apkalpei atkārtoti un tīši izdara aprakstītos likumpārkāpumus. Diskvalifikācijas sods šajā gadījumā tiek apvienots ar aprakstītajiem finansiālajiem sodiem
– Apzināta braukšana pa maršrutu pretējā virzienā, nekā norādījis Rīkotājs
Par jebkuru no uzskaitītajiem pārkāpumiem

VIII. Ziņošana par pārkāpumiem un protestiem

 1. Rīkotājs pēc rallija beigām noteiktā laikā katru reizi katras kārtas grafikā nodrošina laiku ziņošanai par protestiem un dalībnieku pārkāpumiem.
 2. Par pārkāpumiem var ziņot rallija dalībnieks (braucējs, stūrmanis, servisa tehniķis).
 3. Pārkāpums jāiesniedz rakstiski. Veidlapa būs pieejama rallija birojā. Veidlapai jāpievieno pierādījumi.
 4. Par pierādījumu tiek uzskatīts foto vai video materiāls, kurā skaidri redzams pārkāpums.
 5. Otrs veids, kā ziņot par pārkāpumu, ir ziņot par to tiesnesim tieši incidenta laikā.
 6. Aculiecinieks tiesnesis apstiprina šādu notikumu tiesneša piezīmēs.
 7. Tiesneša apstiprinātā tiesneša piezīme ir līdzvērtīga foto vai video materiāla apstiprinājumam.
 8. Organizators, pamatojoties uz savāktajiem rakstiskajiem paziņojumiem un pierādījumiem, analizēs noteikumu pārkāpumu un piemēros sodu saskaņā ar sodu tabulu, ja atzīs apsūdzēto par vainīgu.
 9. Apsūdzētajam ir tiesības uzrādīt pierādījumus par savu nevainību arī fotogrāfiju, video vai tiesneša piezīmes veidā.
 10. Pusēm ir arī tiesības īstenot savas tiesības civilprocesā.

VIII. Čempionāta kopvērtējums

 1. Vispārējā klasifikācija tiek veikta noteiktā sezonā.
 2. Sezona ir kalendārais gads, kurā notiek ralliju sērija.
 3. Organizators patur tiesības atcelt Vispārējā ieskaitē iekļauto rallija pasākumu, ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ sacensības nav iespējams veikt.
 4. Kopējā ekipāžu klasifikācija tiek veikta trīs automašīnu klasēs: NOL, ADV, CHL
 5. Ekipāžas tiks klasificētas no trim labākajām kārtām, kurās tās piedalījās.
 6. Dotās ekipāžas vieta Vispārējā ieskaitē ir individuālajos čempionātos ieņemto vietu rezultāts – jo zemāka vērtība, jo augstāka vieta.
 7. Vispārējās klasifikācijas ietvaros tiek apbalvotas pirmās 3 ekipāžas attiecīgajā klasē, var būt arī ex aequo vietas

IX. BALVAS

 1. Materiālās balvas finansē sponsori, Rīkotājs vai Partneri.
 2. Organizators neparedz iespēju apmainīt materiālās balvas pret naudas balvām
 3. Balvas tiek pasniegtas katras klases trīs labākajām ekipāžām.
 4. Organizatori var piešķirt papildu balvas

X. TEHNISKIE NOSACĪJUMI

 1. 7.nodaļā (Pieņemšanas prasību tabula) un citos šīs Nolikuma daļas punktos noteikto nosacījumu izpilde ir pakļauta pārbaudei, tai skaitā Tehniskajai pārbaudei pirms rallija un tā laikā, un 1.pielikumā uzskaitītie elementi ir pakļauti pārbaudei. .
 2. Organizators patur tiesības pārbaudīt transportlīdzekļu tehnisko stāvokli, lai noteiktu viņa dalības iespēju rallijā, neradot draudus citiem dalībniekiem.
 3. Organizators patur tiesības ieviest ierobežojumus individuālajās klasēs pieņemto ekipāžu skaitam.
 4. Ekipāžām ir jāierodas uz instruktāžu un Tehnisko komisiju pirms rallija sākuma Rīkotāja noteiktajā datumā.
 5. Rallija laikā uz dalībnieku transportlīdzekļiem un apģērba nav atļauts izvietot saturu, ko parasti uzskata par aizskarošu.

XI. Ceļu satiksme

 1. Visām ekipāžām ir jāievēro Polijas 1997. gada 20. jūnija likuma noteikumi. Ceļu satiksmes likums (t.i., 2021. gada Likumu Vēstnesis, 450.463., 694., 720., 1641., 1997., 2165., 2269.p.) – tā piemērošanas jomā rallija trasē. Transportlīdzekļa vadītājs ir pilnībā atbildīgs par visiem jautājumiem, kas saistīti ar viņa vadītā transportlīdzekļa kustību.
 2. Visā rallija maršrutā jāievēro piesardzības noteikumi, lai izvairītos no briesmām vai neapdraudētu rallija trasē esošās ekipāžas, tiesnešus, organizatorus un skatītājus.
 3. Transportlīdzekļiem, kas pārvietojas pa koplietošanas ceļiem, ir jābūt derīgu dokumentu komplektam, ko transportlīdzeklim pieprasa Polijas tiesību akti.

XII. Nobeiguma noteikumi

 1. Piedaloties rallijā, ekipāžas nedrīkst atrasties alkohola, narkotisko, apreibinošo, braukšanu apgrūtinošo vai līdzīgu vielu reibumā. Ja ir aizdomas par narkotiku lietošanu, organizators patur tiesības ekipāžai pārbaudīt alkohola saturu izelpotajā gaisā (izmantojot alkometru) un narkotisko vielu testus, lai noteiktu narkotisko vielu klātbūtni organismā. Autovadītāji vai piloti, kuriem Izdošanas laikā tiks konstatēts, ka alkohola saturs izelpotajā gaisā ir lielāks par 0,1 mg/dm3 un/vai narkotisko vielu klātbūtne organismā, tiks nekavējoties diskvalificēti no Pasākuma vai viņiem netiks atļauts piedalīties starts Sacensībās, ja tests tiek veikts pirms starta. Atteikšanās pakļauties alkometra un/vai narkotiku pārbaudei arī ir līdzvērtīga diskvalifikācijai.
 2. Par nesportisku uzvedību Rīkotājs patur tiesības diskvalificēt ekipāžu no Izdevuma vai nepielaist ekipāžu nākamajiem Izlaidumiem. Tāpat kā nesportiska uzvedība tiek traktēta arī braukšana, kas apdraud citu rallija dalībnieku veselību, dzīvību un īpašumu. Par nesportisku uzvedību Rīkotājam var paziņot tiesnesis, cits rallija dalībnieks, personas, kas piedalās rallija organizēšanā. Šāds paziņojums noformējams rakstveidā ne vēlāk kā protestu pieņemšanas beigu laikā pēc neoficiālo rezultātu paziņošanas. Paziņojumā jāiekļauj tādas ekipāžas nesportiskās uzvedības apraksts, tās numurs un klase, ziņas par ekipāžu, kura iesniedz paziņojumu, un kontakttālruņa numurs. Paziņojums tiek iesniegts uz protesta veidlapām, kas pieejamas Rallija birojā, un tur ir jānogādā. Tiesneši paziņojumu iesniedz tieši rallija direktoram, un paziņojuma iesniegšanas pamats ir tiesneša karte. Paziņojumi veikti pēc ir nederīgi un Rīkotājs tos neuzskatīs.
 3. Dalībniekam, kurš atsakās no dalības sacensībās, ir pienākums pēc iespējas ātrāk informēt Rīkotāju, izmantojot visus pieejamos līdzekļus, un pēc iespējas ātrāk nogādāt Rallija birojā Laika karti. Maksa šādai ekipāžai netiek atmaksāta.
 4. Dalībniekiem visa pasākuma laikā jāievēro Pasākuma Nolikums, Rīkotāja, Tiesnešu un citu Rīkotāja norādīto un pilnvaroto personu norādījumi. Jebkāda šīs prasības neievērošana var izraisīt sekas, sākot no soda līdz diskvalifikācijai un izslēgšanai no rediģēšanas. Ekipāžām, kas ir diskvalificētas un/vai izslēgtas no pasākuma, netiks atmaksāta nekāda samaksātā maksa.
 5. Dalībniekiem ir nepieciešams:
  • Izvairīšanās no situācijām, kas var radīt briesmas Dalībniekiem, Organizatoriem vai trešajām personām, kā arī viņu īpašumam, un to novēršana.
  • Savstarpējas palīdzības sniegšana nelaimes gadījumos vai citās dzīvībai vai veselībai bīstamās situācijās.
  • Paziņojumi par notikumiem Organizatoriem un glābšanas/medicīniskajiem dienestiem.
  • Rūpēties par dabisko vidi.
 6. Jebkāda veida protesti (attiecībā uz tiesāšanu, rezultātiem, klasifikācijas pozīciju) jāiesniedz rakstveidā galvenajam tiesnesim ne vēlāk kā 15 minūtes pēc Sacensību neoficiālo rezultātu paziņošanas. Protests tiek izskatīts ne vēlāk kā 2 stundas pēc protesta saņemšanas Rallija birojā. Spriedums tiek publiskots uz Rallija biroja ziņojumu dēļa. Sūdzības, kas saistītas ar bojājumiem, zaudējumiem, personiskiem zaudējumiem, netiks izskatītas. Rezultāti, kas paziņoti pēc jebkādu protestu nokārtošanas, ir galīgi un oficiāli. Pēc oficiālo rezultātu paziņošanas iesniegtie pieprasījumi, komentāri vai protesti netiks izskatīti.
 7. Organizatori neuzņemas nekādu atbildību par problēmām, kas radušās dalībnieku un skatītāju sliktās veselības dēļ.
 8. Čempionāta maršruts ved cauri vietām, kur notiek normāla ceļu satiksme, kā arī mežsaimniecības un lauksaimniecības jomās.
 9. Piedalīšanās rallijā var būt bīstama. Dalībnieks Pasākumā piedalās uz savu risku. Katrs dalībnieks ir pilnībā civiltiesisks un kriminālatbildīgs par jebkādiem viņa vai viņa izmantotā transportlīdzekļa nodarītajiem zaudējumiem. Parakstot šos noteikumus, Dalībnieki atsakās no jebkādām pretenzijām pret Rīkotāju, jo īpaši paziņo, ka atsakās no tiesībām celt prasību tiesā vai celt regresa prasību pret Organizatoriem, to aģentiem, sponsoriem, dalībniekiem un palīgiem, iestādēm, zemes īpašniekiem un jebkurai un visām citām personām, kas saistītas ar Pasākuma organizēšanu, saistībā ar jebkuriem un visiem ar Pasākumu saistītiem negadījumiem vai zaudējumiem, pat ja negadījums vai bojājums bija tīšs vai radies rupjas neuzmanības dēļ. Šie Noteikumi stājas spēkā visiem interesentiem, iesniedzot reģistrācijas anketu un parakstot Dalībnieka Paziņojumu, kas ir līdzvērtīgs paziņojumam par Rīkotāju atbrīvošanu no atbildības, kas nozīmē, ka starp Rallija dalībniekiem, tajā skaitā visiem komandas dalībniekiem ( braucējs, stūrmanis, pavadošās personas, mehāniķi un citas personas) un Rallija Rīkotājs, tajā skaitā visas personas, kas darbojas Rīkotāja vārdā, tiek noslēgts līgums. Visiem čempionāta dalībniekiem ir jāiepazīstas ar šo Nolikumu, ar savu parakstu jāapstiprina piekrišana tā noteikumiem un rakstiska piekrišana atteikties no jebkādām pretenzijām pret Rīkotāju, parakstot Paziņojumu. Paziņojuma neparakstīšana nozīmē, ka dalībnieks tiek izslēgts no rallija, bez tiesībām atgriezt dalības maksu.
 10. Rīkotājs neuzņemas atbildību un nav atbildīgs par personiskajiem un materiālajiem zaudējumiem, tai skaitā bojājumiem, ko radījuši Rallija dalībnieki vai ar to saistītās personas (viesi, mehāniķi, servisa tehniķi un citas personas) savām precēm vai citiem Dalībniekiem vai trešās puses.
 11. Rīkotāji patur tiesības veikt jebkādas nepieciešamās izmaiņas Pasākumā, kas izriet no nepārvaramas varas, situācijām, kas saistītas ar nepieciešamību nodrošināt drošību vai kuras ir pasūtījušas pilnvarotas institūcijas, kā arī pilnībā atcelt Pasākumu, ja nepieciešams neparedzētu apstākļu dēļ – šāda situācija Organizators neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies kādai personai.
 12. Izdevuma dalības izmaksas nosaka Izdevuma Organizators un paziņo dalībniekiem ne vēlāk kā 30 dienas pirms Izdevuma sākuma.

XIII. Vides aizsardzība

 1. Ņemot vērā nepieciešamību rūpēties par dabisko vidi rallija laikā, nav pieļaujama vides piesārņošana ar ekspluatācijas šķidrumiem, nolietotu aprīkojumu un/vai citiem atkritumiem.
 2. Lietojot vinčas, ekipāžām ir jāizmanto koku aizsarglentes. Minimālais lentes platums automašīnu klasēs ir 6 cm transportlīdzekļiem ar pašmasu līdz 2 tonnām un 12 cm transportlīdzekļiem, kuru pašmasa pārsniedz 2 tonnas. Organizators, veicot remontdarbus, iesaka izmantot vides paklājiņus.
 3. Finansiālu sodu var uzlikt kopā ar diskvalifikācijas sodu, ja pārkāpums tiek uzskatīts par īpaši bīstamu un apkārtējo vidi apgrūtinošu vai ekipāža atkārtoti izdara līdzīgu pārkāpumu.

XIV. Pieteikumi, nodevas, formalitātes

 1. Apkalpē ir divi cilvēki: vadītājs un pilots. Vadītājs un līdzbraucējs var mainīt vietas transportlīdzeklī pēc saviem ieskatiem, ja pilotam ir atbilstošas ​​kategorijas vadītāja apliecība.
 2. Pasažieru pārvadāšana rallija laikā ar rallijam pieteiktajām automašīnām ir aizliegta un sodāma ar diskvalifikāciju par drošības noteikumu pārkāpšanu.
 3. Dalības maksa un pieteikumi Pasākumam attiecas uz visu ekipāžu (braucējs un līdzbraucējs). Dalības maksā ietilpst: tiesības ieiet Rallija maršrutā un dalība sacensībās.
 4. Dalības maksas apmēru atsevišķās nodarbībās un papildus maksas nosaka Rīkotājs un publicē mājaslapā.
 5. Pieteikšanās dalībai un dalības maksa ir pielīdzināma šī nolikuma nosacījumu pieņemšanai.
 6. Pieteikums tiek uzskatīts par pieņemtu pēc dalības maksas saņemšanas un pēc Rīkotāja rakstiska apstiprinājuma par pieņemšanu.
 7. Pieteikuma pieņemšanas atteikuma gadījumā Rīkotājs informēs Pretendentu 10 dienu laikā no dalības maksas saņemšanas dienas.
 8. Dalībnieka atteikšanās no dalības rallijā (apstiprināta ar rakstisku iesniegumu) neizraisa Rīkotāja pienākumu atgriezt dalības maksu. dalības maksa tiek atgriezta, ja izstāšanās notiek līdz 30 dienām pirms Izlaiduma sākuma.
 9. Ja maksājums tiek veikts vēlāk kā 30 dienas pirms Izlaiduma sākuma, dalības maksa netiek atmaksāta. Katrs dalībnieks tiek aicināts aizpildīt zemāk esošo formu un parakstīt to ne vēlāk kā konkrētā rallija sākuma dienā.

XV. Pārejas noteikumi

 1. Nolikums stājas spēkā pēc tā izsludināšanas čempionāta mājaslapā (pmh6.pl)
 2. Šie noteikumi ir spēkā H6 PMO krosa čempionāta laikā
 3. Rīkotājs patur tiesības pamatotos gadījumos sezonas laikā veikt izmaiņas Nolikumā. Jebkādas izmaiņas tiks publiskotas, Čempionāta mājaslapā publicējot jaunu nolikuma versiju.