Účast na rally může být nebezpečná. Účastník se akce účastní na vlastní nebezpečí. Každý účastník nese výlučnou občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost za jakoukoli škodu na osobě nebo majetku, kterou způsobí sám nebo na vozidle jím používaném.

I. Terminologie a definice

 1. CHL: Označení třídy vozu CHALLENGE
 2. ADV: Označení třídy vozu ADVANCE
 3. NOL: označení pro třídu vozů NO LIMIT
 4. Událost, závod, rally, soutěž: Crossing H6 PMO Championship, dále jen mistrovství. V anglické verzi s názvem H6 PMO Rally.
 5. Mistrovství: Mistrovství Crossing H6 PMO. Slovo mistrovství použité v těchto pravidlech se vztahuje na kterékoli z výše uvedených. události, na které se v danou chvíli vztahují Nařízení.
 6. Kontrolní bod průjezdu (start a cíl): označené místo na trase podniku, kde rozhodčí orazítkují silniční kartu a provede záznam do elektronického systému měření.
 7. Mezi pásky (MT): označení oblasti vymezující trasu – celá trasa je vedena mezi pásky (MT).
 8. Smyčka: Trasa je oboustranně vyznačena páskami začínající v místě označeném tabulí START a končící tabulí META.
 9. Silniční karta: Karta připnutá k vozidlu a zapečetěná, na které jsou přibity známky dokládající průjezd následujících PKP
 10. Technická přejímka (BK): kontrola souladu stavu vozidla a výbavy s regulačními požadavky popsanými v Technických podmínkách předpisů. Absolvování technické přejímky je povinné, pod trestem nepřijetí posádky na závod. Při technické přejímce je nutná přítomnost člena posádky.
 11. Briefing závodníků: setkání závodníků s ředitelem rally, konané před startem podniku.
 12. Servisní zóna: Pořadatelem určená zóna pro opravy vozidel účastníků na trase závodu. V servisní zóně je povolena jakákoli pomoc definovaná v kapitole V jako „Externí pomoc“.
 13. Driving Time Limit: doba trvání závodu, stejná pro všechny účastníky, počítá se od startu posádky do jejího konce, činí 6 hodin, rozdělená do dvou 3hodinových etap.

II. Všeobecné a organizační informace

1. Obecné informace

 1. Mistrovství je integrační a rekreační akcí. Cílem šampionátu je soutěžit s terénními vozy a vybrat nejlepší posádky šampionátu.
 2. Mistrovství se skládá ze čtyř závodů (edice, kola)
 3. Pro účely Pravidel se používají následující názvy: H6 PMO Crossing Championship, PMH6, Rally, Event, Competition, Edition, Race, a v cizojazyčných verzích H6 PMO Rally a překlady z této fráze vyplývající.
 4. Veškeré informace týkající se mistrovství jsou zveřejňovány prostřednictvím oficiálních webových stránek mistrovství dostupných na adrese https://pmh6.pl
 5. Název H6 je registrovaná ochranná známka společnosti Xtreme Sports Sp. z o. o.

2. Organizační směrnice mistrovství

 1. H6 PMO Crossing Championship vlastní Xtreme Sports Sp. z o. o.
 2. Technický a sportovní koordinátor, ředitel rally a pořadatelem pověřený hlavní rozhodčí si v rámci své působnosti vyhrazují právo na výklad těchto Pravidel, tj. zvažovat – řešit případné nesrovnalosti, pochybnosti, které mohou vzniknout při aplikaci a výkladu těchto Pravidel. Předpisy. Organizátorem Crossing Championship H6 PMO Event je: Xtreme Sports Sp. z o. o. se sídlem ul. Měsíc 12, 55-050 Sulistrowiczki KRS 0000940865
 3. Tento řád je závazný pro dané mistrovství od okamžiku jeho vyhlášení na webových stránkách akce.
 4. Dodatky k těmto Pravidlům, jak jsou uvedeny níže, jsou jejich nedílnou součástí
 5. Seznam příloh: Příloha č. 1 Protestní formulář, Příloha č. 2 Prohlášení účastníka mistrovství
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo akci zrušit bez udání důvodů pro vrácení provedené platby.
 7. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za náklady vzniklé účastníkům (příprava vozidla, cesta, ubytování, stravování) a související se zrušenou rally.
 8. Pořadatel nebude povinen vrátit startovné, které odstoupí ve lhůtě kratší než 30 dnů od data konání rally, na kterou byli přihlášeni.
 9. Pořadatel nebude povinen uhradit náklady a startovné, pokud bude rally zrušena z důvodu právních předpisů diktovaných úřady.

3. Účastníci

 1. Posádky se musí skládat ze dvou účastníků, tedy jezdce a spolujezdce. Mistrovství se jako řidič bude moci zúčastnit každá fyzická osoba s oprávněním k řízení motorových vozidel kategorie B platným na území Polska. Jakákoli osoba se bude moci zúčastnit Mistrovství jako druhý jezdec (pilot) – pokud bude druhý jezdec (pilot) řídit vozidlo během akce, musí mít také příslušnou kvalifikaci.
 2. V průběhu závodu je možná výměna místa mezi jezdcem a spolujezdcem za předpokladu, že spolujezdec má řidičské oprávnění.
 3. Posádky/soutěžící jsou povinni používat startovní číslo (přidělené pořadatelem před rally a které bude přiděleno losováním na základně rally) ke své identifikaci v průběhu rally, a to zejména při vyřizování veškerých formalit na rally. Kancelář rally.

4. Administrativní přejímka na rally

Účastníci, jejichž přihlášky byly přijaty do soutěže, jsou povinni předložit Kanceláři rally ke kontrole tyto doklady: řidičský průkaz a spolujezdec, volitelně doklad totožnosti, na výzvu pořadatele potvrzení o zaplacení účasti v soutěži. rally, za účelem identifikace a kontroly platnosti a úplnosti přihlášek. Po kladném administrativním přijetí obdrží posádky startovní balíček.

5. Oficiální dokumenty závodu

 • Pravidla mistrovství
 • Zprávy
 • Povolení od vlastníků pozemků
 • startovní listina
 • Oficiální výsledky rally
 • Tabulka požadavků na třídy

III. Organizace mistrovství

 1. Rally je vícenásobné překonání určené trasy mezi páskami omezujícími jízdní dráhu – MT, ve směru stanoveném pořadatelem, po uzavřené trati uspořádané do smyčky.
 2. Před startem rally dostávají posádky silniční karty, které jsou upevněny ve vozidle na laně a zajištěny rozhodčím plombou. Ihned po ukončení účasti na rally je posádka povinna odevzdat silniční kartu na místě určeném pořadatelem.
 3. Přetržení lana, poškození pečeti nebo zničení silniční karty má za následek diskvalifikaci posádky z rally.
 4. Začátek trasy (smyčky) je označen tabulkou Start, konec trasy (smyčky) je označen tabulkou Meta.
 5. Začátek měření času je automatický pro posádku, která bude zahájena rozhodčím.
 6. Posádky dané třídy startují podle a v pořadí podle startovních čísel v intervalech určených rozhodčím.
 7. Nedostavení se posádky na start v určeném pořadí bude mít za následek zahájení počítání času jízdy rozhodčím – efekty jsou shodné se startem.
 8. Jízdní doba posádek je 2×180 minut (celkem 6 hodin). Po prvních 180 minutách rally bude hodinová přestávka.
 9. Po přestávce setu budou závodníci restartováni rozhodčím v pořadí podle startovních čísel a posádkám, které se nedostaví na Start ve stanovený čas, bude naúčtován startovní čas.
 10. Za každé dokončené kolo obdrží posádka 2 body. Dokončené kolo je takové, kdy posádka dokončila všechny rychlostní zkoušky.
 11. Za každou dokončenou RZ získává posádka body, jejichž počet závisí na obtížnosti RZ. Počet bodů pro každou RZ bude zveřejněn před rally.
 12. Započítávají se pouze rychlostní zkoušky dokončené v příslušném čase za předpokladu, že je kolo v tomto čase dokončeno. Body za etapy odjeté bez dokončení kola ve stanoveném čase se nezapočítávají.
 13. Posádky jsou povinny projíždět mezi páskami označujícími trasu rally. Překročení pásek má za následek uznání posádky jako dokončené rally a její výsledky budou započítány pouze na základě dříve dokončených kol.
 14. Posádka, která opustí pásku z důvodu poruchy vozidla nebo nekontrolovaného odjezdu z tratě, se může do soutěže kdykoli vrátit na stejném místě, kde pásku zanechala – posádka je povinna obnovit návaznost pásek (vázat popř. správně je opravit).
 15. Posádka, která bez ohledu na důvod přetrhne pásku, obdrží tarif za přetržení pásky podle tarifu stanoveného po dobu rally.
 16. Vozidlo znovu vjíždějící na trať rally ze servisní zóny má absolutní povinnost dát přednost ostatním účastníkům na trase.
 17. Nevzdání přednosti v jízdě při vjezdu na trať ze servisní zóny nebo při návratu na trať a ohrožení ostatních účastníků rally nebo zavinění kolize má za následek diskvalifikaci z rally.
 18. Pohyb po servisní zóně rychlostí vyšší než 5 km/h má za následek penalizaci v podobě odečtení bodů za tři celá kola.
 19. Je přísně zakázáno pohybovat vozidlem v opačném směru, než je směr trasy vyznačený pořadatelem. Nedodržení má za následek diskvalifikaci.
 20. Doba setrvání vozidla mimo trasu není omezena.
 21. Pokud je na trase rally zácpa, která brání soutěžícím v jízdě, může rozhodčí po konzultaci s ředitelem rally posunout stoupačky tak, aby závod mohl pokračovat. Ředitel rally může rozhodnout o prodloužení času závodu o dobu blokování trati, o čemž budou závodníci účastnící se rally informováni umístěním příslušných informací na tabuli v prostoru mezi tabulemi META a START.
 22. Je povoleno pomáhat ostatním posádkám účastnícím se závodu a stále na trase. Je povoleno odtahovat posádky do servisní zóny.
 23. Při použití navijáků jsou posádky povinny používat ochranné pásky proti stromům. Minimální šířka pásky je 6 cm. Nepoužití pásky bude mít za následek penalizaci a tarif (tabulku trestů).
 24. O době trvání Akce a jejím Harmonogramu bude pořadatel informovat na briefingu před jejím zahájením. Přibližný čas závodu a harmonogram budou zveřejněny na webu Akce.
 25. Během pohybu vozidel během rally jsou jezdec a spolujezdec ve vozidle povinni mít nasazenou a zapnutou přilbu a zapnuté bezpečnostní pásy pod trestem diskvalifikace.

IV. Servisní technik / Technická podpora

 1. Každá posádka může akreditovat maximálně 2 servisní techniky.
 2. Více posádek může využívat stejného servisního technika.
 3. Akreditace servisního technika probíhá v kanceláři rally a stojí 250 PLN
 4. V rámci akreditace obdrží servisní technik vestu H6, tričko H6 a vstup na raut po rally.
 5. Aby mohl servisní technik vstoupit na trať, musí mít na sobě vestu H6 a vlastní přilbu.
 6. Servisní technik je oprávněn pomáhat posádce na trase i za páskami při opravě poškozeného vozidla a vyřazení vozidla z trasy v případě poruchy.
 7. Servisní technik není oprávněn a jeho jednání bude považováno za asistenci třetí strany, pokud provede úkony definované jako pomoc třetí strany v jiné situaci, než je odstranění vozidla z trasy nebo pomoc při opravě.
 8. V servisní základně je stejně jako doposud povoleno podílet se na opravách i jiné osoby než posádka a servisní technik.
 9. Servisní technik může vozidlo použít k dodání dílů na poškozené vozidlo soutěžících, neměl by se však pohybovat po trase rally. Takové vozidlo musí být řádně označeno a v případě nutnosti projíždění části tratě bude servisní technik povinen získat souhlas rozhodčích a neblokovat vozidla účastnící se rally.
 10. Servisní vozidlo nesmí být zapojeno do přímého poskytování pomoci servisním technikem posádce. Pořadatel umožňuje asistenci ve formě odtažení poškozeného vozidla posádky servisním vozidlem, ale pouze v přestávce mezi jednotlivými rychlostními zkouškami nebo po skončení rally, jinak bude bráno jako externí pomoc.

V. Zahraniční pomoc

 1. Všechny osoby kromě posádky jsou považovány za osoby poskytující vnější pomoc.
 2. Za pomoc zvenčí se považují tyto úkony:
  • Zapínání a odepínání bezpečnostního pásu na stromech osobou mimo posádku
  • Předání lana posádce
  • Předání a nastavení lávek posádce
  • Tlačení vozidla osoby jiné než posádka
  • pomoc zvenčí není pomoc jiné posádky zdržující se na trati
  • jakákoli fyzická aktivita ovlivňující pohyb posádky na trati
 3. Pomoc zvenčí se v tabulce trestů rovná neklasifikování posádky.
 4. Jedinou možnou výjimkou je pomoc v situaci ohrožení života nebo zdraví posádky
 5. Dávat spropitné posádce a konverzace mezi posádkou a třetími stranami není mimo pomoc, nicméně používání takových spropitných je považováno za postoj nehodný sportovního soutěžení.

VI. Oprava vozidla na silnici

 1. Oprava vozidla na trase je možná pouze v případě, kdy je z technických důvodů nebo terénu nemožné jej opustit.
 2. Na žádost rozhodčího nebo pořadatele je posádka povinna odstranit vadné vozidlo z trasy rally.

VII. Bodování a klasifikace mistrovství

 1. Klasifikace posádek bude provedena samostatně pro každou třídu
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit začátek kterékoli lekce s vrácením peněz. Informace o této skutečnosti budou oznámeny prostřednictvím webu mistrovství nebo v místě konání mistrovství. V tomto případě nebude daná třída zařazena do tohoto mistrovství.
 3. Všechny třídy soutěží na určených tratích, trasy mohou mít úseky společné pro všechny třídy.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo vést trasu pro více tříd. Tyto informace budou poskytnuty během briefingu soutěžících před rally.
 5. Během Akce není dovoleno měnit vozidlo.
 6. Všechny posádky účastnící se závodu budou klasifikovány, kde se započítává počet dokončených kol.
 7. Posádky, které byly potrestány diskvalifikací, se nepočítají dokončená kola trasy.
 8. Rozhodčí na trase rally dbají na dodržování předpisů. Každé porušení Řádu zaznamená rozhodčí do Karty rozhodčího, o čemž rozhodčí informuje zvukovým signálem a uvedením posádky, které se záznam týká. Posádka má právo okamžitě zjistit, jaký byl proveden zápis do Karty. Pokud chce posádka využít tohoto práva, je povinna dostavit se na místo, kde se rozhodčí právě nachází. Rozhodčí nemá právo měnit dosažené skóre. Posádky podávají veškerá vysvětlení po skončení závodu v kanceláři rally řediteli rally za přítomnosti rozhodčího, který provádí zápis.
 9. Bodová tabulka:
Bod (kolo)Čas cestováníPopis událostiMetoda výpočtu
+1Čas podle měřeníPosádka absolvuje etapu ve stanovený čas – kolo potvrzené zápisem do jízdního výkazu a elektronického systémuRozhodčí sečte dosažené kolo a zadá čas běhu.
0Předchozí kolo trvá 3 hodinyPosádka absolvuje kolo nad čas stanovený pro konec etapy – kolo je potvrzeno záznamem do jízdního výkazu a elektronického systémuRozhodčí zadává čas dokončení dokončené jízdy v souladu s limitem, který měla posádka na danou etapu.
0čas na kolo se nepočítá, ale celkový čas etapy se stále počítáPosádka absolvuje kolo ve stejný čas, kdy nemá v kartě a systému zapsán start ani cílKolo se nepočítá
+1Čas podle měřeníPosádka dokončí kolo, zatímco karta nebo systém nemá čas startu (jeden ze dvou). Rozhodčí ověří nepřítomnost v kartě nebo systému a podle druhého zdroje provede chybějící záznam.Rozhodčí sečte dosažené kolo a zadá čas běhu.
+1Čas dle měření kde se start počítá dle zápisu v kartě.Posádka odstartuje po stanoveném čase, ale dokončí správné kolo.Čas startu se počítá podle záznamu v kartě, ztracený čas se nekompenzuje.

10. Tabulka trestů

TRESTÚTOKZPŮSOB VÝPOČTU
PřipomínkaPřetržení pásky (za předpokladu, že se vrátíte na trasu na stejném místě a opravíte kontinuitu pásky)Za každý přestupek
Diskvalifikace ze soutěžeOdjezd mimo pásku, když není návrat na trasu na stejném místě nebo když je trasa zkrácena.Za každý přestupek
Diskvalifikace +200 PLN/cm obvodu stromu.Připevnění lana navijáku bez ochranné pásky přímo ke stromu nebo použití příliš úzké pásky, tj. <6 cm široké.Za každý přestupek
NeklasifikovatNeumístění startovních nálepek poskytnutých pořadatelem na vozidlo nebo helmuZa špatné chování
2000 PLNZnečištění životního prostředí vyléváním olejů, tuků, pohonných hmot a jiných toxických provozních kapalin na zem nebo do vody.Za každý přestupek
500 PLNZnečištění životního prostředí tuhým odpademZa každý přestupek
DiskvalifikacePohyb po trase rally (kromě úlomků na veřejné komunikaci) do 24 hodin před startem a 24 hodin po skončení rally, motorovými vozidly.Za každý přestupek
Diskvalifikace– Pomoc mimozemšťanů
– Nesportovní chování
– Jízda bez helmy
– Pobyt mimo vozidlo na trase bez přilby
– Přeprava cestujících ve vozidlech soutěžících po trase rally
– Řízení pod vlivem alkoholu a/nebo drog
– Hrubé nedodržení Řádu akce, pokynů pořadatele, rozhodčích
– znečišťování životního prostředí vyléváním olejů, maziv, pohonných hmot a jiných toxických provozních kapalin na půdu nebo do vody a znečišťování životního prostředí tuhými odpady, pokud jsou tyto činnosti považovány za zvláště nebezpečné a zatěžující pro životní prostředí nebo posádku opakovaně a se popsaných trestných činů dopouští úmyslně. Trest diskvalifikace je v tomto případě kombinován s popsanými finančními postihy
– Záměrná jízda po trase v opačném směru, než je uvedeno pořadatelem

VIII. Hlášení přestupků a protestů

 1. Pořadatel po skončení rally v určeném čase, pokaždé v rozpisu pro každé kolo, poskytne čas na hlášení protestů a přestupků účastníků.
 2. Přestupky může hlásit účastník rally (jezdec, spolujezdec, servisní technik).
 3. Porušení musí být oznámeno písemně. Formulář bude k dispozici v kanceláři rally. K formuláři je třeba přiložit důkaz.
 4. Za důkaz se považuje fotografie nebo video materiál, který jasně ukazuje porušení.
 5. Druhý způsob, jak nahlásit přestupek, je nahlásit ho rozhodčímu přímo během incidentu.
 6. Očitý svědek potvrzuje takovou událost v poznámkách rozhodčího.
 7. Poznámka rozhodčího potvrzená rozhodčím je ekvivalentní potvrzení fotografie nebo videozáznamu.
 8. Pořadatel na základě písemně shromážděných výpovědí a důkazů provede analýzu porušení pravidel a v případě, že shledá obviněného vinným, uloží trest podle tabulky trestů.
 9. Obviněný má právo předložit důkazy o své nevině i ve formě fotografií, videa nebo poznámky soudce.
 10. Strany mají rovněž právo domáhat se svých práv v občanskoprávním řízení.

VIII. Celková klasifikace mistrovství

 1. Obecná klasifikace se provádí v rámci dané sezóny.
 2. Sezóna je kalendářní rok, ve kterém se koná série rally.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit závod rally zařazený do celkové klasifikace v situaci, kdy z důvodu vyšší moci není možné soutěž uskutečnit.
 4. Celková klasifikace posádek se provádí ve třech třídách pro vozy: NOL, ADV, CHL
 5. Posádky budou klasifikovány ze tří nejlepších kol, kterých se zúčastnily.
 6. Umístění dané posádky v celkové klasifikaci je výsledkem umístění v jednotlivých MČR – čím nižší hodnota, tím vyšší umístění.
 7. V rámci celkové klasifikace jsou oceněny první 3 posádky v dané třídě, mohou být místa ex aequo

IX. OCENĚNÍ

 1. Věcné ceny financují sponzoři, Pořadatel nebo Partneři.
 2. Pořadatel nezajišťuje možnost výměny věcných cen za peněžní ceny
 3. Ceny jsou uděleny třem nejlepším posádkám v každé třídě.
 4. Pořadatelé mohou udělit další ceny.

X. TECHNICKÉ PODMÍNKY

 1. Splnění podmínek uvedených v kapitole 7 (Tabulka požadavků na přijetí) a v dalších bodech této části pravidel podléhá kontrole, včetně technické přejímky před a během rally, a prvky uvedené v příloze 1 podléhají kontrole .
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly technického stavu vozidel za účelem zjištění možnosti jeho účasti v rally bez ohrožení ostatních účastníků.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo zavést omezení počtu přijatých posádek v jednotlivých třídách.
 4. Posádky jsou povinny dostavit se na briefing a technickou přejímku před startem rally v termínu stanoveném pořadatelem.
 5. Během rally není dovoleno umísťovat na vozidla a oblečení soutěžících obsah běžně považovaný za urážlivý.

XI. Silniční provoz

 1. Všechny posádky musí dodržovat ustanovení polského zákona z 20. června 1997. Zákon o silničním provozu (tj. věstník zákonů z roku 2021, položky 450,463, 694, 720, 1641, 1997, 2165, 2269.) – v rozsahu jeho aplikace na trasu rally. Řidič vozidla je plně odpovědný za všechny záležitosti související s pohybem vozidla, které řídí.
 2. Na celé trase rally je nutné dodržovat pravidla předběžné opatrnosti, aby nedošlo k ohrožení, resp. neohrožování posádek na trase rally, rozhodčích, pořadatelů a diváků.
 3. Vozidla jedoucí po veřejných komunikacích musí mít sadu platných dokumentů, které pro vozidlo vyžadují polské zákony.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Při účasti na rally nesmí být posádky pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek, drog zhoršujících řízení nebo podobných látek. Pořadatel si vyhrazuje právo otestovat posádku (dechovou zkouškou) na obsah alkoholu ve vydechovaném vzduchu a drogové testy na přítomnost drog v těle při podezření na užívání drog. Jezdci nebo piloti, u kterých bude během edice zjištěn obsah alkoholu ve vydechovaném vzduchu vyšší než 0,1 mg/dm3 a/nebo přítomnost drog v těle, budou okamžitě diskvalifikováni ze závodu nebo jim nebude umožněno start v Události, pokud je test proveden před startem. Odmítnutí podrobit se dechové zkoušce a/nebo zkoušce na drogy se rovněž rovná diskvalifikaci.
 2. Za nesportovní chování si pořadatel vyhrazuje právo diskvalifikovat posádku z edice nebo nepřipustit posádku do dalších edic. Za nesportovní chování je považována i jízda, která ohrožuje zdraví, život a majetek ostatních účastníků rally. Pořadatel může být upozorněn na nesportovní chování ze strany rozhodčího, jiného účastníka rally, osob podílejících se na organizaci rally. Toto oznámení musí být učiněno písemně, nejpozději do uzávěrky pro přijímání protestů po vyhlášení neoficiálních výsledků. Oznámení musí obsahovat popis nesportovního chování posádky, která se takového jednání dopustila, její číslo a třídu, údaje o posádce, která oznámení podává, a kontaktní telefon. Oznámení se podává na protestních formulářích, které jsou k dispozici v kanceláři rally a tam musí být doručeny. Oznámení podávají rozhodčí přímo řediteli rally a podkladem pro podání oznámení je Karta rozhodčího. Oznámení učiněná po jsou neplatné a pořadatel na ně nebude přihlížet.
 3. Účastník, který odstoupí z účasti na podniku, je povinen to oznámit co nejdříve všem dostupnými prostředky pořadateli a co nejdříve doručit jízdní výkaz do kanceláře rally. Takové posádce nebudou vráceny žádné poplatky.
 4. V průběhu celé akce jsou účastníci povinni dodržovat Pravidla akce, pokyny pořadatele, rozhodčích a dalších osob určených a pověřených pořadatelem. Jakékoli nedodržení tohoto požadavku může mít důsledky od penalizace až po diskvalifikaci a vyloučení z editace. Posádkám diskvalifikovaným a/nebo vyloučeným z akce nebudou vráceny žádné zaplacené poplatky.
 5. Účastníci jsou povinni:
  • Vyhýbání se a předcházení situacím, které mohou ohrozit účastníky, organizátory nebo třetí osoby, jakož i jejich majetek.
  • Poskytování vzájemné pomoci při nehodách nebo jiných nebezpečných situacích pro život nebo zdraví.
  • Oznámení o akcích pořadatelům a záchranným/zdravotnickým službám.
  • Péče o přírodní prostředí.
 6. Protesty jakéhokoli druhu (týkající se hodnocení, výsledků, klasifikačního umístění) musí být podány písemně hlavnímu rozhodčímu nejpozději do 15 minut po vyhlášení neoficiálních výsledků podniku. Protest musí být posouzen nejpozději do 2 hodin po obdržení protestu Rally Office. Verdikt je zveřejněn na vývěsce v kanceláři rally. Na reklamace týkající se poškození, ztráty, osobní ztráty nebude brán zřetel. Výsledky oznámené po vyřízení případných protestů jsou konečné a oficiální. Žádné žádosti, připomínky nebo protesty podané po vyhlášení oficiálních výsledků nebudou brány v úvahu.
 7. Pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za problémy vyplývající ze zdravotního stavu účastníků a diváků.
 8. Trasa Mistrovství vede místy, kde probíhá běžný silniční provoz a v oblastech, kde se provozuje lesnictví a zemědělství.
 9. Účast na rally může být nebezpečná. Účastník se Akce účastní na vlastní nebezpečí. Každý účastník nese výhradní občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost za případné škody způsobené jím nebo jím používaným vozidlem. Účastníci se podpisem těchto pravidel zříkají jakýchkoli nároků vůči pořadateli, zejména prohlašují, že se vzdávají práva zahájit právní kroky nebo požadovat postih vůči pořadatelům, jejich zástupcům, sponzorům, účastníkům a asistentům, úřadům, vlastníkům pozemků a jakékoli a všem dalším osobám spojeným s organizací Akce, v souvislosti se všemi nehodami nebo ztrátami souvisejícími s Akcí, a to i v případě, že nehoda nebo škoda byla úmyslná nebo vznikla z hrubé nedbalosti. Tato Pravidla nabývají platnosti pro všechny zájemce odesláním registračního formuláře a podpisem Prohlášení účastníka, které se rovná prohlášení o zproštění odpovědnosti pořadatelů, což znamená, že mezi účastníky rally, včetně všech členů týmu ( jezdcem, spolujezdcem, doprovodnými osobami, mechaniky a dalšími osobami) a pořadatelem rally, včetně všech osob jednajících jménem pořadatele, je uzavřena smlouva. Všichni účastníci Mistrovství jsou povinni si přečíst tento řád, potvrdit souhlas s jeho ustanoveními svým podpisem a výslovný písemný souhlas se vzdáním se jakýchkoli nároků vůči pořadateli podpisem Prohlášení. Nepodepsání Prohlášení má za následek vyloučení účastníka z Rally Edition bez nároku na vrácení startovného.
 10. Pořadatel nepřebírá a neručí za osobní a věcné škody, včetně škod způsobených účastníky rally nebo osobami s ní spojenými (hosté, mechanici, servisní technici a další osoby) na vlastním zboží nebo vůči jiným účastníkům popř. třetí strany.
 11. Pořadatelé si vyhrazují právo na případné nezbytné změny Akce, vyplývající z vyšší moci, situací souvisejících s potřebou zajištění bezpečnosti nebo nařízených oprávněnými orgány, jakož i právo akci zcela zrušit, bude-li to nutné z důvodu nepředvídaných okolností – v taková situace Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu nebo ztrátu, kterou utrpí jakákoliv osoba.
 12. Náklady na účast na Edici jsou stanoveny Organizátorem Edice a sděleny účastníkům nejpozději 30 dnů před zahájením Edice.

XIII. Ochrana životního prostředí

 1. Vzhledem k nutnosti péče o přírodní prostředí během rally je nepřípustné znečišťovat životní prostředí provozními kapalinami, použitým zařízením a/nebo jiným odpadem.
 2. Při použití navijáků jsou posádky povinny používat ochranné pásky proti stromům. Minimální šířka pásky v automobilových třídách je 6 cm pro vozidla s vlastní hmotností do 2 tuny a 12 cm pro vozidla s vlastní hmotností nad 2 tuny. Pořadatel doporučuje při opravách používat ekologické rohože.
 3. Finanční pokuta může být uložena spolu s trestem diskvalifikace, pokud je přestupek považován za zvlášť nebezpečný a zatěžující životní prostředí nebo se posádka dopustí podobného přestupku znovu.

XIV. Přihlášky, poplatky, formality

 1. Posádku tvoří dva lidé: řidič a pilot. Řidič a spolujezdec mohou měnit místa ve vozidle dle svého uvážení za předpokladu, že pilot má řidičský průkaz příslušné kategorie.
 2. Přeprava cestujících během rally ve vozech přihlášených k rally je zakázána a trestá se diskvalifikací z důvodu porušení bezpečnostních pravidel.
 3. Startovné a přihlášky na Akci pokrývají celou posádku (jezdce i spolujezdce). Startovné zahrnuje: právo vstoupit na trasu Rally a účast v soutěži.
 4. Výši startovného v jednotlivých třídách a příplatků určuje Pořadatel a zveřejňuje na webu.
 5. Žádosti o účast a vstupní poplatek se rovnají přijetí podmínek těchto Pravidel.
 6. Přihláška se považuje za přijatou okamžikem uhrazení startovného a po písemném potvrzení přijetí pořadatelem.
 7. V případě odmítnutí přijetí přihlášky o tom bude pořadatel uchazeče informovat do 10 dnů ode dne obdržení startovného.
 8. Odstoupením účastníka z účasti v rally (potvrzené písemnou přihláškou) nevzniká pořadateli povinnost vrátit startovné. vstupní poplatek se vrací, pokud k odstoupení dojde do 30 dnů před začátkem Edice.
 9. Pokud bude platba provedena později než 30 dní před začátkem Edice, startovné se nevrací. Každý účastník je vyzván k vyplnění níže uvedeného formuláře a jeho podpisu nejpozději v den zahájení daného ročníku rally.

XV. Přechodná ustanovení

 1. Tato pravidla vstoupí v platnost jejich zveřejněním na webových stránkách mistrovství (pmh6.pl)
 2. Tato pravidla platí během Mistrovství v křížení H6 PMO
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech v průběhu sezóny provádět změny Pravidel. Jakékoli změny budou zveřejněny zveřejněním nové verze Pravidel na webových stránkách mistrovství.