Regulamin Rajdu

Regulamin rajdu H6 Rally obowiązujący w sezonie 2024

REGULAMIN RAJDU

H6 Rally

 

 

Informacje ogólne

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Rajdzie: H6 Rally, w skrócie PT bądź PTE.

2. Rajd jest Imprezą o charakterze sportowym. Jego celem jest sportowa rywalizacja Uczestników,
startujących pojazdami terenowymi, oraz wyłonienie najlepszych Załóg.

3. Uczestnictwo w Rajdzie może być niebezpieczne. Uczestnik bierze udział w Rajdzie na własne ryzyko. Każdy Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody na osobach i na mieniu, jakie spowoduje on sam lub używany przez niego pojazd. Uczestnik powinien mieć ważne ubezpieczenie OC i NNW, rozszerzone o sporty motorowe.

4. Rajd składa się z kilku Edycji, organizowanych w danym Sezonie w odrębnych terminach (Edycje, Rundy).

5. Istotne informacje, dotyczące Rajdu, Organizator ogłasza na oficjalnej stronie internetowej Rajdu

6. Organizatorami Rajdu są:

·         Xtreme Sports Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Księżycowej 12, 55-050 Sulistrowiczki KRS 0000940865.

·         H6 Rally Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą przy ul. Księżycowej 12, 55-050 Sulistrowiczki

·         Wojciech Koźliński Prime ul. Księżycowa 12, 55-050 Sulistrowiczki NIP 6342490660

7. Każdy z Rajdów jest w całości własnością Xtreme Sports Sp. z o.o.. Znaki towarowe Rajdów są własnością Organizatora i chronione są przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1233).

 

I.              Terminologia i definicje

Używane w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Załoga trzy osoby będące Uczestnikami Rajdu, z których każda pełni jedną z funkcji – Kierowcy, Pilota, Serwisanta – oznaczone numerem startowym używanego przez nich pojazdu terenowego, zaliczonego do jednej z Klas.

2. Klasy Pojazdów opisane w załączniku Opis Klas.

3. Trasa – trasa, oznaczona z obu stron taśmami, której pokonanie potwierdzane jest wpisami w Karcie Drogowej Pojazdu w miejscach oznaczonych jako początek i koniec trasy ( „Start” i „Meta”). Trasa Rajdu wyznaczana jest przez Organizatora dla danej Klasy Pojazdów. Na Trasie Rajdu Załoga rywalizuje wyłącznie z Załogami Klasy Pojazdów, do której została zakwalifikowana.

Rajd polega na poruszaniu się po Trasach wyznaczonych przez Organizatora Odcinków Specjalnych, z których każdy jest w pełni otaśmowany. Każdy otaśmowany Odcinek Specjalny pokonywany jest przez pojazd Uczestnika jednokrotnie. O wynikach rywalizacji w danej Klasie decyduje suma czasów, uzyskanych przez pojazdy Uczestników na wszystkich Odcinkach Specjalnych, wyznaczonych dla danej Klasy Pojazdów. Dla Uczestników biorących udział we wszystkich rajdach Sezonu, liczona jest klasyfikacja generalna danej Klasy Pojazdów.

4. Limit Czasu jazdy to okres trwania Rajdu, wynoszący łącznie 6 godzin, podzielonych przerwą na dwa Etapy po 3 godzin, przy czym każdy Etap uwzględnia start, metę i oddanie karty drogowej według zasad ogólnych. Czas trwania Rajdu, taki sam dla wszystkich Uczestników rywalizujących w danej Klasie pojazdów, liczony jest od czasu startu pojazdu podanym na karcie drogowej do złożenia karty drogowej u Sędziego na ostatnim mecie. Jeżeli załoga nie zmieści się w limicie czasu, niezaliczane będzie ostatnio wykonywane okrążenie, natomiast czas przejazdu będzie równy maksymalnemu czasu dla danego etapu.

5. Badania Kontrolne (BK) – sprawdzenie zgodności stanu pojazdu i wyposażenia z wymogami regulaminowymi, opisanymi w opisie wymagań dla Klas. Zaliczenie BK jest obowiązkowe, pod rygorem niedopuszczenia Załogi do Rajdu. Podczas BK wymagana jest obecność członka Załogi. BK kończą się zaplombowaniem Karty Drogowej w pojeździe.

6. Karta Drogowa – karta przypięta do pojazdu i zaplombowana, na której dokonywane są wpisy Sędziów, dokumentujące przejazd kolejnych okrążeń.

7.Start Meta – to oznaczone miejsce na trasie Rajdu, w którym dokonywany jest wpis w Karcie Drogowej pojazdu. Wpis może być dokonywany przez Sędziego, jak również w systemie pomiarów elektronicznych. O formie wpisu każdorazowo informuje Organizator.

8.Odprawa Uczestników – spotkanie Uczestników z Dyrektorem Rajdu, odbywające się przed startem Rajdu. Treść Odprawy może mieć charakter uszczegółowienia i dostosowania postanowień Regulaminu do danej edycji Rajdu.

9. Strefa Serwisowa – strefa wyznaczona przez Organizatora do napraw pojazdów Uczestników. W Strefie Serwisowej dozwolone są wszelkie naprawy, także te, określone w rozdziale VI jako „Obca Pomoc”.

 

 1. Warunki udziału w Rajdzie

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Rajdzie odbywa się przez złożenie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie uznaje się za przyjęte z chwilą wpływu opłaty akredytacyjnej i po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora.

Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia m.in. z powodu nieuiszczenia opłaty akredytacyjnej, z powodu niespełnienia wymagań technicznych pojazdu dla danej Klasy, z powodu wprowadzenia limitu Załóg w danej Klasie lub naruszania przez członków zgłaszanej Załogi dobrego imienia Organizatora i Partnerów Rajdu. W przypadku odmowy przyjęcia zgłoszenia Organizator poinformuje o tym Zgłaszającego w ciągu 10 dni od daty wpływu opłaty akredytacyjnej na podany dla płatności rachunek bankowy oraz udzieli w tym terminie informacji w sprawie zwrotu opłaty akredytacyjnej.

2. Uiszczenie opłaty akredytacyjnej w wysokości podanej przez Organizatora dla danej Rundy.

Opłata akredytacyjna powinna być dokonana przelewem na wskazany rachunek bankowy nie później niż 7 dni przed Rajdem, w kwocie wskazanej przez Organizatora, z tym, że Organizator może udzielić rabatu dla zgłoszeń opłaconych nie później niż 14 dni przed Rajdem. Organizator może zezwolić na dokonanie wpłaty w Biurze Rajdu, na warunkach szczególnych, podanych przez Organizatora.

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Rajdzie, opłata akredytacyjna nie jest zwracana. Organizator dopuszcza możliwość przepisania jej na inną Załogę po pisemnej deklaracji obu stron, tj. zrzekającego się opłaty i przyjmującego ją. Jeśli Załoga zgłosiła pisemną rezygnację wcześniej, niż w terminie 30 dni przed datą danej Rundy, Organizator może zaliczyć opłatę akredytacyjną na poczet kolejnej Rundy.

4. Akredytacja Załogi przed rozpoczęciem Rajdu – dotyczy pojazdu i całej Załogi (Kierowca, Pilot i Serwisant) – uprawnia do udziału w Rajdzie, w tym wjazdu na trasę Rajdu w momencie wskazanym przez Organizatora oraz udział w rywalizacji na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

A. Przedłożenie dokumentów w Biurze Rajdu

a. Złożenie osobiście podpisanego Oświadczenia przez każdego Uczestnika danej Załogi, a przy osobach niepełnoletnich także zgody opiekuna prawnego na udział w Rajdzie. W oświadczeniu Uczestnik potwierdza akceptację treści niniejszego Regulaminu.

b. Okazanie prawa jazdy Kierowcy i innych członków Załogi – jeśli deklarują możliwość prowadzenia pojazdu w trakcie i na terenie Rajdu. Jeśli Uczestnicy nie przedkładają prawa jazdy – podają do wglądu dowód tożsamości.

c. Na żądanie Organizatora – okazanie dowodu uiszczenia opłaty akredytacyjnej.

B. Odebranie pakietu startowego w Biurze Rajdu

Załoga losuje numer startowy dla swojego pojazdu i odbiera pakiet startowy, zawierający numeryczne oznaczenie Załogi i materiały sponsorskie.

Naklejki numeryczne muszą być umieszczone w widocznych miejscach na kaskach Załogi i karoserii pojazdu.

Naklejki sponsorskie muszą być umieszczone na karoserii pojazdu.

C. Pozytywne zaliczenie Badań Kontrolnych technicznych, zakończone plombowaniem

Przedmiotem Badania Kontrolnego przed i w trakcie Rajdu jest spełnienie warunków przedstawionych w Tabeli Opis Klas, stanowiącej załącznik do Regulaminu.

5. Organizator może sprawdzić stan techniczny pojazdu celem określenia możliwości jego uczestnictwa w Rajdzie jako nie stwarzającego zagrożenia dla innych Uczestników.

6. Załogi zobowiązane są do stawienia się na Odprawę i Badania Kontrolne przed rozpoczęciem Rajdu, w terminie wyznaczonym przez Organizatora.

7. Nie dopuszcza się do Rajdu oraz dopuszcza się możliwość usunięcia z Rajdu (także w trakcie Rajdu) pojazdów i Załóg, stosujących treści obelżywe. 1.  Uczestnicy

Do udziału w Rajdzie jako Kierowca może być dopuszczona każda osoba fizyczna, posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznym kategorii B, ważne na terytorium Polski. Pilot i Serwisant danej Załogi powinni posiadać ww. uprawnienia jeśli nie wykluczają sytuacji, w której będą prowadzić pojazd w trakcie Rajdu (na trasie lub poza nią).

W czasie Rajdu istnieje możliwość zamiany miejsc przez Kierowcę i Pilota, przy zastrzeżeniu, że Pilot posiada uprawnienia do kierowania pojazdem. W szczególnych okolicznościach Serwisant może wykonywać funkcję Pilota, z tym że Pilot w tym momencie pełni funkcję Serwisanta.

W ramach akredytacji Uczestnik otrzymuje kamizelkę i koszulkę – kask ochronny musi posiadać własny.

Każdy Uczestnik, wchodzący na tor jazdy (Trasę) musi mieć na sobie kamizelkę oraz zapięty kask, oznaczony numerem Załogi.

 

   IV.        Przebieg Rajdu

1. Odprawa Uczestników

A. Rajd poprzedzony jest Odprawą Uczestników, prowadzoną przez Organizatora.

B. W czasie Odprawy obecność Załóg jest obowiązkowa.

C. W czasie Odprawy Uczestnicy otrzymują informacje szczegółowe o przebiegu Rajdu, zmianach Regulaminu dla potrzeb danej Edycji Rajdu oraz inne istotne wskazówki.

2.  Start Załóg do Etapu 1

3. Przerwa w Rajdzie

4. Start załóg do Etapu 2

5. Zakończenie Rajdu

6. Wydarzenia porajdowe

A.  Ogłoszenie wyników nieoficjalnych

B.  Rozpatrywanie protestów

C.  Ogłoszenie oficjalnych wyników i rozdanie nagród

Nagrody rzeczowe fundowane są przez Sponsorów, Organizatora lub Partnerów Rajdu. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród rzeczowych na nagrody pieniężne.

Nagrody przyznawane są trzem najlepszym Załogom w każdej klasie.

Organizator może przyznać nagrody dodatkowe.

 

    V.        Warunki prawidłowego udziału w Rajdzie

1.     Załogi i Uczestnicy zobowiązani są do posługiwania się numerem startowym (nadanym przez Organizatora przed Rajdem poprzez losowanie) w celu ich identyfikacji podczas trwania Rajdu, a w szczególności w czasie załatwiania wszelkich formalności w Biurze Rajdu.

2.            Poruszanie się po Strefie Serwisowej z prędkością wyższą niż 5km/h może skutkować naliczeniem przez Organizatora kary w postaci braku klasyfikacji Etapu.

3.             Podczas poruszania się pojazdów po Trasie, Uczestnicy zobowiązani są do posiadania założonych i zapiętych kasków ochronnych, a Kierowca i Pilot, znajdujący się w poruszającym się  pojeździe, muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa, pod groźbą dyskwalifikacji. Odstępstwo od tej reguły jest możliwe tylko na Odcinkach z głęboką wodą bądź bagnem, gdzie istnieje ryzyko utonięcia w sytuacji wywrócenia pojazdu. O takich Odcinkach będzie informował sędzia startujący załogę do Odcinka.

4.            Załogi mają obowiązek jazdy po Trasie  Rajdu – od początku Trasy (start) do jej końca (meta). Wyjechanie poza taśmy skutkuje uznaniem, że Załoga ukończyła Etap, a wyniki Załogi będą liczone tylko na podstawie wcześniej pokonanych okrążeń.

5.            Załoga, która wyjedzie poza taśmę z powodu awarii pojazdu, bądź na skutek niekontrolowanego wypadnięcia z Trasy, może powrócić do rywalizacji w dowolnym momencie w miejscu, w którym wyjechała poza taśmę – Załoga ma obowiązek przywrócenia ciągłości taśm (odpowiedniego ich związania bądź naprawienia).

6.            Pojazd wjeżdżający ponownie na trasę Rajdu ze Strefy Serwisowej ma bezwzględny obowiązek ustąpić pierwszeństwa przejazdu innym Załogom, poruszającym się po Trasie. Brak ustąpienia pierwszeństwa podczas wjazdu na Trasę ze Strefy Serwisowej, bądź przy powrocie na Trasę, i spowodowanie zagrożenia dla innych uczestników Rajdu lub spowodowanie kolizji, może skutkować dyskwalifikacją Załogi przez Organizatora.

7.            Obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się pojazdu w kierunku przeciwnym do kierunku pokonywania Trasy, wyznaczonego przez Organizatora w danym Etapie Rajdu. Nieprzestrzeganie tego zakazu może skutkować dyskwalifikacją Załogi przez Organizatora.

8.            Czas przebywania pojazdu poza Trasą nie jest limitowany.

9.            Na Trasie Odcinka Specjalnego dozwolona jest pomoc innych Załóg, biorących udział w Rajdzie i znajdujących się jeszcze na Trasie. Dozwolone jest wzajemne holowanie Załóg do Strefy Serwisowej, o ile nie prowadzi ono pod prąd Trasy.

10.           Serwisant jest uprawniony do pomocy Załodze w naprawie i usunięciu z Trasy uszkodzonego pojazdu, jego pomoc nie jest niedozwoloną pomocą obcą. Serwisant nie jest uprawniony oraz jego działania będą traktowane jako obca pomoc, jeżeli będzie podejmował działania, zdefiniowane jako obca pomoc w sytuacji innej, niż usunięcie pojazdu z Trasy bądź pomoc w naprawie.

11.          W Strefie Serwisowej pomoc w naprawie nie jest pomocą obcą, nawet jeśli jest udzielana przez osobę spoza Załogi.

12.          Serwisant, w celu dowiezienia części do uszkodzonego pojazdu Załogi, może korzystać z własnego, odpowiednio oznaczonego pojazdu (pojazd serwisowy). Pojazd serwisowy może wyjątkowo wjechać na wycinek Trasy wyłącznie za zgodą Sędziego, o ile nie blokuje pojazdów znajdujących się na Trasie. Sędzia ma prawo odmowy wjazdu pojazdu serwisowego i zlekceważenie tego zakazu może być przez Organizatora Rajdu traktowane jako obca pomoc.

13.           Pojazd serwisowy nie może brać udziału w bezpośrednim świadczeniu pomocy przez Serwisanta; działanie takie będzie uważane za niedozwoloną pomoc obcą. Holowanie uszkodzonego pojazdu Załogi przez pojazd serwisowy dopuszczalne jest w przerwie pomiędzy Etapami Rajdu bądź po zakończeniu Rajdu.

 

   VI.        Pokonywanie tras

1. Pokonywanie Tras polega na jak najszybszym przedostaniu się pojazdem na koniec wyznaczonej Trasy oznaczonej jako Meta.

2. Przed startem w Rajdzie Załogi otrzymują Karty Drogowe, które są montowane w pojeździe na lince i zabezpieczone przez Sędziego plombą. Załoga, niezwłocznie po zakończeniu Rajdu, zobowiązana jest do zdania Karty Drogowej w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Zerwanie linki, uszkodzenie plomby lub zniszczenie Karty Drogowej pojazdu może skutkować dyskwalifikacją.

3. Starty dla danego Etapu.

A. Początkiem naliczania czasu Startu jest godzina wskazana na Karcie Drogowej

B. Załogi danej Klasy startowane są zgodnie i w kolejności, z wyznaczonymi dla każdej Klasy numerami, w wyznaczonych przez Sędziego odstępach czasu

C. Niestawienie się Załogi na Starcie w wyznaczonej kolejności nie wstrzymuje naliczania czasu przejazdu w danym etapie – skutki niestawiennictwa są jednoznaczne z wystartowaniem Załogi przez Sędziego w chwili oznaczonej w Karcie Drogowej

4. Czas jazdy Załogi wynosi maksymalnie 3 godzin w danym Etapie, do wyników Etapu zaliczone są tylko Trasy ukończone przez Załogę w ramach tego limitu czasowego

5. Naprawa pojazdów na Trasie.

A. Na żądanie Sędziego bądź Organizatora, załoga zobowiązana jest usunąć niesprawny pojazd z Trasy Rajdu. Naprawa pojazdu na Trasie jest możliwa tylko w sytuacji, gdy nie ma możliwości opuszczenia jej przez pojazd – z przyczyn technicznych bądź ukształtowania terenu.

B. Obca Pomoc

a. Niedozwolona Obca Pomoc w Tabeli Kar równoznaczna jest z dyskwalifikacją Załogi.

b. Obcą Pomocą są, wymienione poniżej, działania osób nie będących członkami Załogi danego pojazdu lub członkami Załogi innego pojazdu, uczestniczącego w Rajdzie na tej samej Trasie Odcinka Specjalnego:

– pomoc w obsłudze wyciągarki i holowaniu pojazdu – w tym zapinanie pasa do drzew i podawanie liny Załodze;

– podawanie i ustawianie trap;

– pchanie pojazdu;

– jakakolwiek fizyczna aktywność, mająca wpływ na poruszanie się Załogi na trasie.

c. Niedozwoloną Obcą Pomocą nie jest:

– pomoc innej Załogi, przebywającej na trasie Rajdu;

– pomoc w sytuacji zagrożenia, życia lub zdrowia Załogi;

– udzielanie wskazówek Załodze oraz rozmowy między Załogą a osobami postronnymi, jednakże wykorzystywanie takich wskazówek traktuje się jako postawę niegodną sportowej rywalizacji;

– pomoc w naprawie pojazdu w Strefie Serwisowej.

 

 1. Sportowa rywalizacja

Wszystkie Załogi muszą przestrzegać przepisów polskiej ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 20213r. poz. 1047 ze zm.) – w zakresie jej zastosowania do trasy Rajdu, z wyjątkami dopuszczonymi przez Organizatora.

Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem pojazdu, którym kieruje. Odpowiedzialność solidarną ponoszą też Pilot i Serwisant w zakresie własnych działań.

Na całej trasie Rajdu należy przestrzegać zasad ostrożności, które mają na celu uniknięcie niebezpieczeństwa bądź też uniknięcie narażenia na niebezpieczeństwo Załóg znajdujących się na trasie Rajdu, Sędziów, Organizatorów oraz widzów.

Pojazdy poruszające się po drogach publicznych muszą mieć komplet ważnych dokumentów, wymaganych dla pojazdu przez prawo polskie.

 

 1. Organizacja tras

Jeżeli na trasie Rajdu powstanie zator, uniemożliwiający jazdę Trasą Odcinka Specjalnego, Sędzia – w porozumieniu z Dyrektorem Rajdu – może przesunąć taśmy tak, żeby możliwe było kontynuowanie Rajdu. Dyrektor Rajdu może zdecydować o przedłużeniu czasu Rajdu z powodu zablokowania Trasy, o czym Uczestnicy biorący udział w Rajdzie zostaną poinformowani poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na tablicy w Biurze Rajdu.

 

 1.  Sposób liczenia wyników

 

A.            Wyniki danej Edycji Rajdu

1.     Klasyfikacja załóg prowadzona będzie osobno dla każdej z Klas.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania startu dowolnej z Klas za zwrotem wpłat. Informacja o tym fakcie zostanie podana do wiadomości poprzez stronę internetową Rajdu lub w miejscu Rajdu. W takim przypadku przedmiotowa Klasa nie będzie klasyfikowana w danym Rajdzie.
 2. Wszystkie Klasy rywalizują na wyznaczonych Trasach.
 3. Trasa może być poprowadzona dla więcej niż jednej Klasy. Informacja taka zostanie przekazana podczas odprawy zawodników przed rozpoczęciem Rajdu.
 4. W trakcie trwania Rajdu nie dopuszcza się zmiany Klasy i numeru pojazdu oraz członków Załogi.
 5. Klasyfikowane zostaną wszystkie Załogi, biorące udział w Rajdzie, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w Tabeli Kar.
 6. Załogom, które ukarane zostały dyskwalifikacją, nie zostaną zaliczone czasy Tras Odcinków Specjalnych dokonane po zaistnieniu przewinienia, a jeśli tego momentu nie można oznaczyć – od chwili wskazanej przez Głównego Sędziego.
 7. Sędziowie, znajdujący się na trasie Rajdu, pilnują przestrzegania Regulaminu. Dostrzeżone przez Sędziego łamanie Regulaminu odnotowywane jest przez Sędziego w Karcie Sędziowskiej, o czym Sędzia informuje, podając sygnał dźwiękowy i wskazując Załogę, której zapis dotyczy – dla skuteczności wpisu w Karcie Sędziowskiej nie jest istotne nie zauważenie przez Załogę sygnału Sędziego. Załoga ma prawo natychmiast dowiedzieć się, jaki zapis został dokonany w Karcie. Jeżeli Załoga chce skorzystać z tego prawa, zobowiązana jest udać się w miejsce, w którym znajduje się aktualnie Sędzia. Załoga powinna oczekiwać na wykonanie przez Sędziego pilnych obowiązków sędziowskich. Sędzia nie ma prawa zmieniać zapisów dokonanych w Karcie Sędziowskiej. Wszelkie wyjaśnienia, dotyczące zdarzenia, opisanego w Karcie Sędziowskiej, Załogi składają po zakończeniu Rajdu w Biurze Rajdu, na ręce Dyrektora Rajdu, w obecności Sędziego dokonującego zapisu.

 

Tabela warunków zaliczenia Okrążenia 

Okrążenie

Czas przejazdu

Opis zdarzenia

Sposób naliczenia

+1

Czas zgodny z pomiarem przejazdu

Załoga w czasie wyznaczonym na dany etap zakończy pokonywanie Trasy, potwierdzone wpisem Sędziego w Karcie Drogowej

Sędzia dolicza przejechany okrążenie oraz wpisuje czas przejazdu

0

Czas przejazdu trasy przekracza czas na pokonanie etapu

Załoga ukończy Trasę przekraczając jednocześnie czas, wyznaczony jej na zakończenie etapu

Załoga niema zaliczonego okrążenia, a czas przejazdu równy jest czasowi zakończenia etapu.

0

Odcinek nie jest zaliczany, ale ogólny czas na etap nadal jest odliczany

Załoga kończy Trasę i jednocześnie nie posiada w Karcie i systemie zaewidencjonowanego mety.

Załodze naliczane są tylko okrążenia ukończone, natomiast czas ukończenia ostatniego okrążenia równy jest czasowi zakończenia etapu.

Zgłaszanie przewinień i protestów

1.     Organizator, po zakończeniu Rajdu, w określonym w Harmonogramie danej Edycji czasie, podaje czas na zgłaszanie protestów oraz przewinień Uczestników.

2.     Przewinienia zgłosić może Uczestnik Rajdu (Kierowca, Pilot, Serwisant).

3.     Przewinienie należy złożyć w formie pisemnej. Formularz protestu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i udostępniany będzie w Biurze Rajdu i na stronie www organizatora. Za formę pisemną uważa się także przesłanie elektroniczne formularza Organizatorowi Rajdu, o ile zostanie on powiadomiony telefonicznie o tym sposobie złożenia protestu. Do formularza należy dołączyć materiał dowodowy.

4.     Za materiał dowodowy uznaje się zdjęcie bądź materiał wideo, które w sposób jednoznaczny przedstawiają przewinienie.

5.     Sędzia, którego uwagę zwrócono na trwające zdarzenie, będący naocznym świadkiem zdarzenia, uwzględnia jego opis w notatkach sędziowskich. Opis zdarzenia w notatkach  sędziowskich jest równoznaczny z dowodem ze zdjęcia bądź materiału wideo.

6.     Organizator, na podstawie zgłoszeń przewinienia oraz materiału dowodowego, dokona analizy złamania zasad oraz wymierzy karę zgodną z tabelą kar, jeżeli uzna winę Załogi. Strony mogą dochodzić niezasadności stwierdzenia przewinienia na drodze cywilnej.

7. Zdarzenia, które z uwagi na ograniczony czas na składanie protestów zostaną dostarczone po tym terminie, mogą być wzięte pod uwagę przez organizatora i skutkować zmianami w wynikach klasyfikacji generalnej.

 

B.  Wyniki Klasyfikacji Generalnej

Klasyfikacja Generalna prowadzona jest w ramach danego Sezonu. Sezon to rok kalendarzowy, w którym odbywa się cykl rajdowy.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danego Etapu Rajdu, wchodzącej w skład Klasyfikacji Generalnej, jeśli z powodu siły wyżej niemożliwe jest skuteczne przeprowadzenie Rajdu.

Klasyfikacja Generalna Załóg prowadzona jest dla każdej z Klas Pojazdów. Załogi będą klasyfikowane na podstawie wszystkich albo tylko najlepszych dla nich Edycji, w których wzięły udział.

Miejsce danej Załogi w Klasyfikacji Generalnej Rajdów jest sumą numerów miejsc zajętych w poszczególnych Edycjach – im niższa wartość, tym wyższe miejsce. 

W ramach Klasyfikacji Generalnej nagradzane są 3 pierwsze Załogi w danej Klasie. Mogą wystąpić miejsca ex aequo.

W sezonie 2024 liczone będą 3 najlepsze wyniki z 4 edycji rajdów.

 

 1. Skutki odwołania Rajdu i rezygnacji z udziału w Rajdzie

Organizator nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztu wpisowego, dokonanego przez osoby, które wycofają się w czasie krótszym niż 30 dni przed datą ustaloną dla danej Edycji Rajdu, na którą były zapisane. Powyższe nie dotyczy posiadaczy talonów promocyjnych.

Organizator nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztu wpisowego ani innych kosztów, jeżeli Rajd zostanie odwołany z powodu regulacji prawnych, podyktowanych przez władze państwowe lub samorządowe. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu bez podania przyczyn – za zwrotem dokonanej wpłaty, przy czym Organizator nie podnosi żadnej odpowiedzialności za koszty poniesione przez Uczestników w związku z odwołanym Rajdem (np. przygotowanie pojazdu, przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie itd.).

 

 

 1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo

1.     Udział w Rajdzie odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Uczestnika.

2.     Udział w Rajdzie nie zwalnia Uczestnika z obowiązku przestrzegania przepisów i zasad, związanych z prowadzeniem pojazdów, zgodnie z obowiązującym prawem (Prawo o ruchu drogowym) oraz z odpowiedzialności za szkody wyrządzone innym Uczestnikom oraz osobom trzecim.

3.     Uczestnik zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas przejazdów przez obszary zabudowane, uszanowania przyrody, dzikich zwierząt, upraw rolnych, lasów itp.

4.     W przypadku napotkania na Trasie tabliczek z zakazami wstępu lub przejazdu, szlabanów, celowo wykopanych rowów lub innych utrudnień przejazdu, a także protestów lokalnej ludności, Uczestnik zobowiązany jest skorzystać z innej drogi. Proszony jest także o powiadomienie Organizatora o takim zdarzeniu.

5.     Zabronione jest przebywanie osób postronnych (kibiców) w pobliżu pracujących wyciągarek i ich lin itp.

6.     Drzewa, jako punkty kotwiczenia wyciągarek, można wykorzystywać jedynie przy użyciu taśm ochronnych o szerokości większej niż 6 cm.

7.     Organizator zastrzega sobie prawo do:

– Rozstrzygania wszelkich sporów i wątpliwości, dotyczących przebiegu Rajdowej rywalizacji, punktacji, klasyfikacji oraz związanych z wręczaniem pucharów i nagród.

– Wykluczania z Rajdu osób i Załóg łamiących niniejszy regulamin, naruszających dobre obyczaje lub stwarzających zagrożenie.

– Wprowadzenia zmian i uszczegółowienia niniejszego Regulaminu oraz zmian Tras w trakcie Rajdu.